Sentrale Trekk I Kristendommen

  1. Mer om
Sentrale Trekk I Kristendommen

Sentrale Trekk I Kristendommen JernkleddLokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever Start studying Sentrale trekk i kristendommen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Kristendommen er en monoteistisk religion. Troen på treenighetslæren er sentral: Gud, Sønnen og den hellige ånd. Det som skiller Jødedommen SENTRALE TREKK I DEN KRISTNE LÆREN Hva kan grunnen være til at så vel jødedom, som kristendom og islam presenterer seg som åpenbaringsreligioner Mest sentrale trekk kristendom · Apostoliske truvedkjenning · Bibelen · Ulike greiner · Synd, det vonde, frelse · Treeinig Gud · Jesus på jorda · Menneskesyn

Synd: Kristent moralgrep. Når du har syndet har du gjort noe ulovelig som gud ikke tillater. Det fins sikkert flere hellige ord innenfor kristendommen, men disse er de mest sentrale og er viktigst for de kristne og deres tro. Synet på Gud I Kristendommen finnes det bare en Gud, og han blir sett på som skaperen av alt og allmektig. Ifølge Kristendommen er gud en og udelelig, men han har visst seg på flere måter.

Det som faderen, sønnens og Den Hellige Ånd. De kristne mener også man kan se på alt det gode og fine på jorda og da se ett bilde av hvordan Gud var. Islam kjenner ikke noe skille mellom religion og politikk.

Islam og kristendom noe likt og mye forskjellig

Derfor har man vanskelig for å skille kristendommen og «Vesten». Det betyr at kristendommen ut fra en muslimsk synsvinkel i større eller mindre grad identifiseres med den vestlige verdens sekularisme, kapitalisme, seksualmoral osv. Men det betyr på den andre siden også at kristendommen mere eller mindre identifiseres med det samme som muslimer beundrer mest ved Vesten: frihet, menneskerettigheter, demokrati, likhet, åpenhet, rettferdighet og god økonomi.

Christensen skriver at USAs kriger, ifølge denne betraktningsmåten, blir oppfattet som kristendommens kriger: «Og vi kommer da heller ikke utenom, at det må være vanskelig for muslimer å skjelne mellom kristendom og Vestens politikk, når for eksempel både Tony Blair og George W.

Bush klart bekjenner sig til den kristne tro og samtidig stod i spissen for krigen i Irak. I koranen finnes det både positive og negative utsagn knyttet til de kristne og kristendommen. De positive utsagnene er mest framtredende i det eldste laget av koranen, knyttet til Muhammeds periode i Mekka og den første tiden i Medina. Disse avløses imidlertid av senere svært negative utsagn.

gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen

De kristne anklages for å lyve om Gud, og de blir lovet evig fortapelse. Det sies at muslimer ikke skal ha kristne som venner, og også at de skal drepes. Konsekvensen blir derfor at muslimer som regel ser på de kristne med betydelig skepsis.

https://shishlov.info/6144.php

Og umiddelbart efter Muhammeds død endte det med krig», skriver Christensen. I noen kirker har prester og biskoper stor makt, ikke minst i lærespørsmål. I andre kirker har vanlige medlemmer større makt, og flere kirker er organisert uten biskoper.

Du vil kanskje like: Det sentrale folkeregister

Den katolske og den ortodokse kirke har utviklet klosterfellesskap av munker og nonner. Kultiske elementer De kristnes kultiske rom er kirkerommet. Her feires gudstjenestene.

Islam og kristendom noe likt og mye forskjellig

Mange kristne ber og synger salmer hjemme også. En del har tradisjon for å henge opp kors og religiøse bilder i hjemmet. Den hellige Skrift — Bibelen — blir alltid lest under den kristne gudstjenesten. Bønn er den viktigste kristne riten, dåp og nattverd de kristne ritualene i gudstjenesten.

Last ned også: Jula skrutrekker

Gudstjeneste feires på søndag som en feiring av Jesu oppstandelse fra de døde. Man kjenner ikke historiske kilder som bekrefter at Jesus ville stifte en ny religion; han selv og hans første tilhengere var jøder. Kristendommen ble først sett som en retning innenfor jødedommen, men brøt etter hvert ut av den jødiske konteksten og ble en egen religion.

Universitetet i Stavanger

Det første stedet der tilhengerne av Jesus ble kalt kristne, var i byen Antiokia, som ligger i dagens Tyrkia. Gjennom historien har kristendommen blitt preget av ulike kulturer og andre religioner.

Den er derfor svært mangfoldig med hensyn til lære, organisasjon og religiøs praksis. Kristne ble først forfulgt i Romerriket, men i år 313 gjorde keiser Konstantin cirka 272—337 slutt på forfølgelsene og støttet i stedet kristendommen som foretrukket religion.

I 380 gjorde keiser Theodosius den store 347—395 kristendommen til statsreligion.

Tjærebrun dekkbeis

Etter hvert ble kristendommen institusjonalisert med ett tyngdepunkt i Roma og ett i Konstantinopel — disse ble kalt Vestkirken og Østkirken. De fjernet seg mer og mer fra hverandre, og i 1054 ble de splittet.

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

I middelalderens Europa framstod kirken som en vesentlig maktfaktor, ikke bare religiøst, men også politisk. Framfor alt var kirken en stor eiendomsbesitter, og religiøst regulerte den menneskenes liv fra vugge til grav.

I tidlig middelalder hadde islam ekspandert til Midtøsten, Nord-Afrika og deler av Spania. På slutten av 1000-tallet begynte korstogene, som ville sikre de kristne adgang til de hellige stedene i Palestina som muslimene hadde erobret. Samiske perspektiver inngår. Temaer knyttet til kjønn og funksjonsevne inngår også. Etisk refleksjon Elevene skal kunne identifisere etiske dilemmaer og drøfte moralske spørsmål ved hjelp av egen erfaringsbakgrunn, evne til innlevelse og ulike etiske modeller og begreper.

Etisk refleksjon gir mulighet til å håndtere store og små spørsmål, konflikter og utfordringer med betydning for skolesamfunnet, hverdagslivet og det globale samfunnet. Filosofiske tenkemåter gir elevene redskaper til å analysere argumentasjon og påstander. Tverrfaglige temaer Folkehelse og livsmestring I KRLE handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om at elevene skal få utforske eksistensielle spørsmål og svar.

Arbeidet med faget gir elevene kunnskap om menneskeverdet og hvordan dette forankres i ulike religioner og livssyn. Faget bidrar til å utvikle elevenes evne til å reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger som gjelder identitet, kjønn, seksualitet og psykisk helse. Demokrati og medborgerskap I KRLE handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om at elevene skal delta i etisk refleksjon og få øvelse i å innta ulike perspektiver. KRLE bidrar til å styrke elevenes evne til å håndtere utfordrende spørsmål og være åpne for andres synspunkter i et mangfoldig samfunn.

Gjennom å delta i etisk refleksjon blir elevene i stand til å problematisere makt og utenforskap og til å stille spørsmål ved gjengse normer.

https://lndc.us/197.php

Bærekraftig utvikling I KRLE handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene skal utforske eksistensielle spørsmål og delta i etisk refleksjon over naturen og menneskets plass i den.

Dette innebærer at elevene kan reflektere over hvordan menneske, miljø og samfunn påvirker hverandre, og over hvordan de kan ta ansvarlige valg. Grunnleggende ferdigheter Muntlige ferdigheter Muntlige ferdigheter i KRLE innebærer å kunne lytte til, fortelle om, presentere og samtale om faglige emner, og å kunne argumentere for egne synspunkter og innta ulike perspektiver.

Sprit kryssord

Muntlige ferdigheter innebærer også å bruke fagspesifikke begreper til å utforske, drøfte og reflektere over fagets kunnskapsområder. Muntlige ferdigheter innebærer dessuten å kunne uttrykke ulike meninger og argumentere for disse ved hjelp av filosofiske samtaleformer og filosofisk samhandling og refleksjon. I Bergprekenen formidler Jesus en tolkning av Moseloven der nestekjærlighet er et sentralt prinsipp.

Bruk bildet Sentralt, og kanskje mest radikalt i hele Bergprekenen, er Jesu påbud om å ikke dømme, men tilgi andre. Hvis man skal bli tilgitt av Gud, må man ifølge Jesus selv lære å tilgi andre. Samtidig er det en sammenheng mellom hvordan man bedømmer andre og hvordan Gud vil dømme deg. Er du ikke-dømmende mot andre, vil Gud være mildere i sin dom over deg.

Ettersom ingen er perfekte, burde man heller ikke dømme andre ifølge Jesus. Jesu eget liv er et eksempel på det han forkynner i Bergprekenen. Han levde sammen med samfunnets utstøtte og fattige, tilgav sine fiender, men krevde samtidig mye av sine disipler med tanke på etisk selvdisiplin.

SENTRALE TREKK I KRISTENDOMMEN Relaterte emner

Kjennetegn ved kristen tro og konvertering til kristen tro 2. Bibelen bruker ulike begreper om denne relasjonen, blant annet Gud som Far 1. Joh 3,1, Jesus som brudgom Ef 5,32, bror Joh 20,17 og Herre 1. Pet 3,15, og Den Hellige Ånd som tar bolig i oss Ef 5,4. I dette forholdet oppleves Jesus som levende, ekte og personlig. Joh 17,3 uttrykker det slik: «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

SENTRALE TREKK I KRISTENDOMMEN Kommentarer:
Rapportert den Sentrale trekk i kristendommen
Eik fra Sarpsborg
Se gjennom min andre innlegg. Jeg trives Messer werfen. Jeg nyter lese romaner betryggende.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net