Telenor Group Investor Relations

  1. Mer om
Telenor Group Investor Relations

Telenor Group Investor Relations Når som helstKontakt Investor Relations Telenor Group Investor Relations besvarer henvendelser fra investorer og analytikere. Andre forespørsler vil ikke bli besvart. For spørsmål om våre tjenester Managing a team responsible for coordinating and operationalizing Telenor Norway's roll-out strategy through a dedicated investment portfolio for access Telenor Group is a leading international provider of communications services and one of the largest mobile operators worldwide Group Accounting is responsible for the consolidation and reporting of the Telenor Investor Relations, Treasury, Merger & Acquisitions and Tax

The key to our future digit revenue growth in the post-paid represents new opportunities as success lies within the opportunities segment in our mature Asian markets, mentioned above and also includes related to digitising customer and focused on pre-to-post migration of growth opportunities in digital areas interactions, leveraging scale within our customers amid intense competition.

https://shishlov.info/vognpose-vr.php

I firmly believe that our In emerging Asia, solid revenue growth We have set out our direction towards strategy, which we presented in February was fuelled by increasing data 2020 and we will focus on executing on it. I den nåværende situasjonen har det ikke vært mulig for Telenor å gjennomføre en vanlig salgsprosess. Protokoll fra generalforsamlingen Protokoller fra ordinære og ekstra­ ordinære generalforsamlinger samt avstemningsresultater, oppmøte og forberedende dokumenter gjøres tilgjengelig på Telenors nettsider: www.

Avvik fra anbefalingens punkt 6: Ingen. Telenor ASAs nominasjonskomite er vedtektsfestet i vedtektenes punkt 9.

Press Release Distribution and Management

Telenors nominasjonskomite avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til bedriftsforsamlingen og styret, samt til nominasjonskomiteen. Styremedlemmene velges av bedrifts­ forsamlingen, og medlemmene av bedriftsforsamlingen velges av generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen er uavhengig av styret, bedriftsforsamlingen og konsernledelsen.

Nominasjons­ komiteens sammensetning reguleres i Telenors vedtekter punkt 9. Komiteen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere, og som skal være uavhengig av styret og selskapets ledelse.

Medlemmene velges av generalforsamlingen, likevel slik at bedriftsforsamlingens leder skal til nominasjonskomiteens leder. Av de øvrige tre medlemmer skal ett medlem være aksjonærvalgt medlem eller varamedlem av bedriftsforsamlingen.

Ved oppnevning av medlemmer til nominasjonskomiteen skal det tas hensyn til at aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Medlemmene av nominasjonskomiteen velges for to år av gangen.

Kontakt oss

De aksjonærvalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen fastsetter godtgjørelser til nominasjonskomiteen. Forslag til nominasjon av kandidater til bedriftsforsamlingen, styret og nominasjonskomiteen i Telenor skal sendes til nominasjonskomiteen. Forslag fra aksjonærer kan rettes til Telenors Investor Relations: www.

Ytterligere informasjon om medlemmene av nominasjonskomiteen er tilgjengelig på: www. Nominasjonskomiteens prosess og vurderinger vedrørende valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret skal ligge til grunn for nominasjonskomiteens innstilling. Nominasjonskomiteens arbeid med å foreslå kandidater til styret omfatter kontakt med aksjonærer, styret og ledende ansatte og med medlemmer av bedriftsforsamlingen, der det er aktuelt. Styrets årlige egenevalueringsrapport behandles separat av nominasjonskomiteen.

Nominasjonskomiteen anbefalinger om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret legger vekt på styrets samlede kompetanse. Generalforsamlingen kan vedta instrukser for nominasjonskomiteen.

Prisjakt fryseboks

Nominasjons­ komiteen holdt 21 møter i 2014. Avvik fra anbefalingens punkt 7: Ingen. Bedriftsforsamlingen er et særegent norsk organ. Det er først og fremst et tilsynsorgan som følger med på styrets forvaltning av selskapets virksomhet.

Les også: Dn investor no

Bedriftsforsamlingen har også beslutningsmyndighet på avgrensede, men viktige områder. Bedrifts­ forsamlingens plikter fremgår av allmennaksjeloven § 6—37. Bedriftsforsamlingens sammensetning Bedriftsforsamlingen sammensetning velges med sikte på å ivareta en bred representasjon av Telenors aksjonærer.

Bedriftsforsamlingen består av i alt femten medlemmer. Ordinære medlemmer og varamedlemmer velges for inntil to år av gangen. Ti medlemmer og tre varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Fem medlemmer og to observatører med varamedlemmer velges av og blant de ansatte i henhold til reglene i forskrifter til allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.

Hensynet til bedriftsforsamlingens uavhengighet gjør at verken medlemmer eller observatører i styret eller konsernsjefen kan være medlemmer eller observatører i bedriftsforsamlingen. Mer informasjon om medlemmene av bedriftsforsamlingen finnes på www.

Telenor kjøper egne aksjer Finansavisen

Bedriftsforsamlingen holdt tre møter i 2014. Bedriftsforsamlingen tar også avgjørelser på avgrensede, men viktige områder.

En viktig oppgave for bedriftsforsamlingen er å velge styremedlemmer og styreleder. Generalforsamlingen kan ikke utøve innflytelse på, endre eller reversere bedriftsforsamlingens vedtak vedrørende valg av styre og styreleder.

Overraskelse 50 års dag

For at bedriftsforsamlingen skal kunne utøve sin tilsynsfunksjon, kan de enkelte medlemmene og observatørene som deltar på møter i bedriftsforsamlingen, kreve å få opplysninger om Telenors virksomhet i den utstrekning de finner det nødvendig. Bedriftsforsamlingen kan også iverksette undersøkelser selv eller gjennom et utvalg.

Annual report , MB

Bedriftsforsamlingen skal avgi en uttalelse til generalforsamlingen om hvorvidt styrets forslag til resultat- og balanseregnskap og eventuelt også Telenor-konsernets konsoliderte resultat- og balanseregnskap bør vedtas, samt om styrets forslag til disponering av overskudd eller dekning av tap.

Etter forslag fra styret kan bedriftsforsamlingen treffe vedtak i saker som gjelder investeringer som er betydelige i forhold til selskapets ressurser, eller som gjelder effektiviseringstiltak eller drifts­ endringer som vil medføre en større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Bedriftsforsamlingen kan vedta anbefalinger til styret eller ledelsen om en hvilken som helst sak. Bedriftsforsamlingen fastsetter styrets godtgjørelse. Bedriftsforsamlingen har enkelte mer spesifikke oppgaver, som for eksempel å fremlegge forslag til valg av revisor, motta forslag om fusjons- eller fisjonsplaner og velge et kreditorutvalg i tilfelle det fattes vedtak om å avvikle selskapet.

Bedriftsforsamlingens rolle er ikke å fungere som en «overordnet ledelse». Andre oppgaver kan derfor ikke legges til bedriftsforsamlingen uten at loven gir særlig hjemmel for det. Styrets sammensetning Det følger av Telenors vedtekter at selskapets styre skal bestå av minst fem og maksimum tretten medlemmer. Styrets medlemmer velges for en periode på inntil to år av gangen.

Telenor Group Eierstyring Selskapsledelse

Ved utgangen av 2014 bestod Telenor ASAs styre av elleve styremedlemmer, hvorav tre er ansattvalgte medlemmer, slik allmennaksjeloven krever. Nominasjonskomiteen avgir også innstilling til bedriftsforsamlingen vedrørende valg av aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret. Bedriftsforsamlingen velger styret og styreleder. På møtet i bedriftsforsamlingen 14. Resurs Bank formidler forsikringer med Solid Försäkringsaktiebolag som forsikringsgiver.

Les mer om vår forsikringsformidling her Kontrollfunksjoner Våre interne kontrollfunksjoner gis av styret. Seljeseth has considerable experience and competencies within technology and digitilisation. Terje Seljeseth is independent of key employees, main business partners and the major shareholder. Seljeseth is up for re-election in 2021. He works as an investor and partner in Spring Capital Polaris. Unitech Wireless is consolidated from 20 March 2009.

For more details, please see Events after the balance sheet date.

Annual report , MB

In January 2008 a federal district court in New York confi rmed the arbitration ruling from October 2007, stating that Alfa Group was in non-compliance with the shareholder agreement in Kyivstar. Alfa Group started to attend board meetings and shareholder meetings in December 2008, after being held in contempt of US courts and thus heavily fi ned.

The case was fi led by Farimex Products, a company which Telenor believes to have close connections to the Alfa Group. On the fi rst round of appeal, the claim was reduced by the appeals court to USD 1. Telenor has appealed also this ruling, and the case is still ongoing. For more details please see Events after the balance sheet date and note 34 of the consolidated fi nancial statements. Furthermore, there were increased revenues related to projects in Telenor Cinclus, which is included in Other units.

On average, for the full year 2008, compared to 2007, the Norwegian Krone appreciated against most currencies. In total, this has led to a negative effect on revenues, reducing the revenue growth by approximately 1. Considerable margin improvements in the operations in Serbia and Pakistan were offset by margin deterioration in other operations. Operating profi t was NOK 15. Operating profi t was negatively affected by non-recurring items of NOK 0.

Profi t before taxes was NOK 19. Profi t from associated companies increased by NOK 0. Net fi nancial items decreased by NOK 1.

Hvis de velger å gjøre som kuppmakerne sier, og leverer brukerdata til de nye militærmyndighetene på deres forespørsel, risikerer de å produsere samvittighetsfanger, og få uskyldige demonstranter mot det nye militærregimet fengslet, torturert og kanskje drept.

Høringsfristen, som Telenor og andre aktører har fått til å svare, går ut allerede på mandag 15. Avsnitt 30 i lovforslaget krevet at operatørene i landet oppbevarer brukernavn, IP-adresser, telefonnumre, ID-kortopplysninger, adresse og brukeroppføringer av brukerne i opptil tre år og gir dem til regjeringen på forespørsel avsnitt 31.

Det er til høring og vi vurderer det nå, skriver Telenors kommunikasjonssjef Hanne Knudsen i en epost til Kapital. Transaksjonen forutsetter regulatoriske godkjenninger i Myanmar. Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.

TELENOR GROUP INVESTOR RELATIONS Relaterte emner

I verste fall kan den også true Telenors tilstedeværelse i landet. I utkastet til lovforslaget, gjengitt av nyhetstjenesten Frontier Myanmar, vil den militære ledelsen i sin Cyber Security Law kreve at alle informasjons- og kommunikasjonsselskapene i landet oppbevarer alle brukerdata og gir dem til regjeringen på forespørsel. Alvorlig dilemma Loven, hvis den blir vedtatt, kan få alvorlige konsekvenser for Telenor. Alternativt synes det kun å være en annen løsning, dvs. Hvis de velger å gjøre som kuppmakerne sier, og leverer brukerdata til de nye militærmyndighetene på deres forespørsel, risikerer de å produsere samvittighetsfanger, og få uskyldige demonstranter mot det nye militærregimet fengslet, torturert og kanskje drept. Høringsfristen, som Telenor og andre aktører har fått til å svare, går ut allerede på mandag 15. Avsnitt 30 i lovforslaget krevet at operatørene i landet oppbevarer brukernavn, IP-adresser, telefonnumre, ID-kortopplysninger, adresse og brukeroppføringer av brukerne i opptil tre år og gir dem til regjeringen på forespørsel avsnitt 31.

Telenor Group Investor Relations
TELENOR GROUP INVESTOR RELATIONS Kommentarer:
Forfatter om Telenor group investor relations
Eidem fra Bergen
jeg liker lese bøker ekstremt. Bla gjennom min andre innlegg. jeg liker menschlich angetriebene Flugzeuge.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net