Nye Momsregler 2017

  1. Mer om
Nye Momsregler 2017

Nye Momsregler 2017 FascinerendeNYE MOMSREGLER FRA 2017 Frokostseminar våren 2017 Bakgrunn Skatteetaten overtar ansvar for innførselsmva og særavgifter Mer effektiv skatte og januar 2017 innføres det en ny skattemelding, Den nye skattemeldingen for merverdiavgift vil utvides fra 11 til januar 2017 iverksettes omfattende endringer i merverdiavgiftsoppgaven. Dette berører alle virksomheter som leverer mva-oppgave EUs veipakke: hva mener regjeringen? EU behandler norsk deltakelse i forsvarsfond Nye momsregler skal stoppe svindel Fiskerikomiteen i EP innrømmet, står omtalt i siste utgave av Europakommisjon la nylig frem en større reform om EUs felles momsregler

Hele 237 bilkjøpere valgte Nissans elbil, det er en økning på 99,2 prosent sammenlignet med 2012. Det er moro å slå Golf, som tradisjonelt har solgt mest, forteller han.

https://lndc.us/3712.php

I sesonger med tap er det umulig å lempe momsøkningen over på kunden gjennom økt pris, og hotellet må selv bære kostanden. Det vil si at økningen går direkte på hotellets bunnlinje, og gjør allerede røde tall, enda rødere.

For den norske alpinnæringen, hvor det er Sverige som er hovedkonkurrenten, er situasjonen at Sverige har åtte pst moms, mens Norge har fått 12.

Kurs på nye momsregler og rapportering

For Trysil og Salen som bygger felles flyplass på hver sin side av grensen, blir kostnadsnivået og prisen nå en vesentlig ulempe på norsk side.

Norsk reiseliv konkurrerer i et internasjonalt marked. Det er mange som kjemper om amerikanerne og kineserne. Det vil blant annet si at støtte må ha en insentiveffekt, den må altså føre til at noe skjer som ikke ville skjedd uten støtten.

Støtten må også være proporsjonal. Det vil si at staten ikke kan gi mer støtte enn det som er nødvendig for å oppnå den tilsiktede effekten, sier Jordal. Det er altså ikke gitt at ESA vil godkjenne en videreføring av dagens momsfritak for elbiler, selv om dette er noe myndighetene ønsker.

https://lndc.us/2451.php

I Norge betaler ikke det ­offentlig moms. For å unngå konkurransevridning får derfor blant annet friskoler til­bakebetalt moms for tjenester som det offentlige er «pålagt å utføre ved lov». Onsdag varslet regjeringen i sitt reviderte nasjonalbudsjett at kompensasjonsordningen fra 2017 også vil inkludere drift og investeringer som er knyttet til internater ved skolene. Slik har praksisen i realiteten vær i mange år, før skattemyndighetene i desember 2015 bestemte at internatdrift ikke lenger skulle regnes som en slik tjeneste.

En følge av dette er at det etter direktoratets syn ikke nødvendigvis vil være fradragsrett for reiser mellom hovedkontor og underkontor, da dette med en viss regelmessighet i reiseaktiviteten kan være reiser til forskjellige faste arbeidssteder.

Skattedirektoratet gir flere eksempler som etter vår vurdering representerer en betydelig innskrenkning av fradragsretten for reisekostnader. Det er flere steder vist til kontrollhensyn som begrunnelse for en slik streng praksis. Skattedirektoratets melding går etter vår oppfatning langt utover det man med rimelighet kan lese ut fra Halliburtondommen. Det må legges til grunn at Skatteetaten vil følge direktoratets anvisninger. KPMG er imidlertid ikke overbevist om at direktoratets syn vil stå seg ved en rettslig prøving.

Ved en etterberegning begrunnet i de nye retningslinjene, vil vi ikke uten videre anbefale at en bedrift aksepterer skatteetatens syn. I ovennevnte uttalelse tar direktoratet også opp merverdiavgiftslovens § 8-3 bokstav g.

Denne bestemmelsen sier at det ikke gis fradrag for oppføring, vedlikehold, innleie og drift av fast eiendom som skal dekke boligbehov. Utgangspunktet her er at privatboligen er den ansattes personlige ansvar.

Dersom bedriften innlosjerer sine ansatte i et hus, blir fradrag som hovedregel avskåret, siden et hus vil være fast eiendom. Dersom arbeidsgiver dekker dette, vil han ikke få fradrag for merverdiavgift som pådras i den sammenheng. Når det gjelder leie av overnattingsplass i brakker, har det vært en oppfatning i juridisk teori at det foreligger fradragsrett for slike kostnader, siden brakker er definert som en vare og ikke som fast eiendom.

Tilsvarende har det vært en oppfatning av at kjøp av overnattingstjenester fra hotellvirksomheter mv for innlosjering av arbeidere i tilknytning til anleggsprosjekter er fradragsberettiget. Skatteetaten kom imidlertid i et etterberegningsvedtak av 17. I vedtaket krevde et selskap fradrag for kjøp av driftstjenester til brakkerigg som selskapet leide.

Selskapet viste blant annet til at brakker ikke anses som fast eiendom slik at avskjæringsregelen i mval.

NHO Reiseliv

Skattekontoret var enig med selskapet i at mval. Etter en konkret vurdering kom skatteetaten likevel til at anskaffelsen hadde mer karakter av privat forbruk, og dermed ikke kunne anses å være til bruk i den registrerte virksomheten jf. Det forelå således ikke fradragsrett for kostnadene til brakkeriggen. Skatteetatens nye vedtak ser altså ut til å være en ytterligere innstramming av fradragsretten ved losjikostnader.

Selv om vi forventer at denne praksisen vil bli nærmere vurdert i rettsapparatet, anbefaler vi anleggsvirksomheter å vurdere egen praksis tilknyttet innlosjering av egne og innleide ansatte som arbeider ved anlegg. Fradrag for transaksjonskostnader Fradragsretten for tjenester knyttet til oppkjøp av selskaper, aksjer og eiendommer har vært et tema for flere skattekontor ved kontroller.

Family guy lektor

Bakgrunnen for dette er at kjøp og salg av aksjer og eiendommer er unntatt fra merverdiavgift. Av den grunn har avgiftsmyndighetene i flere saker uten noen nærmere vurdering lagt til grunn at det ikke foreligger fradrag for merverdiavgift på kostnader til Due Diligence o.

Tema her var blant annet fradrag for transaksjonskostnader ved salg av datterselskap som hadde vært deltager fellesregistrering med øvrige Telenor selskap. Høyesterett kom i denne saken til at det ikke forelå fradragsrett, herunder at fellesregistreringen ikke medførte noen utvidet fradragsrett. Begrunnelsen til Høyesterett var at dette var en ren bedriftsøkonomisk transaksjon som ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til avgiftspliktig virksomhet. Borgarting lagmannsrett har i en rettskraftig dom av 29.

Lagmannsretten opprettholder her prinsippet om at kostnader ved omorganisering er fradragsberettiget. Dommen nyanserer en del nyere praksis fra avgiftsmyndighetene som går lengre i å nekte fradrag for samtlige kostnader som er pådratt i forbindelse med salg av aksjer, uavhengig av formål.

NYE MOMSREGLER FRA PDF Free Download

Lie, Trond Report, 1993 Tema for denne rapporten er iverksetting og utfall av kommunale forsøksprosjekt. Rapporten omhandlar frikommuneforsøka med bydelsforvaltning i Stavanger og Trondheim. I tillegg kommer rabatt ved bompassering, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og reduserte fergebilletter.

NYE MOMSREGLER 2017 Relaterte emner

Beregningsgrunnlaget der virksomheten er reg. Omsetning mellom fellesregistrerte Skal ikke rapporteres: Tilskudd som ikke anses som omsetning Gevinster av kapital Finansielle inntekter Renter Aksjeutbytte Omsetning i utlandet 10 11 Eksempel post 1 Virksomhet Rådgivningen AS driver med rådgivning og undervisning, både i Norge og utenlands. De har også solgt en gammel fordring til et inkassobyrå. Omsetning Avgiftspliktig rådgivning Rådgivning i utlandet fritatt Undervisning unntatt Salg av fordring unntatt Skattemeldingen Post 1: Undervisning og salg av fordring Post 1 og 2 Samlet aktivitet innenfor og utenfor loven Post 2: Omsetning og uttak innenfor loven og innførsel Avgiftspliktig omsetning og uttak uavhengig av sats Avgiftsfri omsetning kapittel 6 Innførsel av varer Kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet Summerer post 12 Eksempel post 2 Virksomhet Motor AS selger biler og har et lite verksted. De driver hovedsakelig i Norge, men påtar seg også stedlige oppdrag i Sverige. De har nå satt sammen en firmatur til Nord Norge. Omsetning Godstransport til utlandet avgiftsfritt Leveranser til rørledninger ifm.

Nye Momsregler 2017
NYE MOMSREGLER 2017 Kommentarer:
Redaktør på Nye momsregler 2017
Stølen fra Kaupanger
Jeg har lyst dele interessante nyheter ærlig talt. Les gjerne min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: baskisches Pelota.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net