Nissenplastikk

  1. Mer om
Nissenplastikk

Nissenplastikk FascinerendeGastro-øsofageal refluks (GØR) betyr at mer mageinnhold enn normalt renner tilbake i spiserøret (refluks Prosedyren skal sikre optimal behandling av pasienter hvor det skal gjøres Åpen Nissen Plastikk hos barn, og gjelder for pasienter som opereres ved vår Siden mageinnholdet er surt, forårsaker dette plager som sure oppstøt, halsbrann, sviende smerter i øvre del av magen og i brystet. Dette skaper ubehag, og hos Gastroøsofageal refluks (GØR) er en fysiologisk prosess hvor mageinnhold kommer opp i spiserøret. Særlig det første leveåret er GØR vanlig fordi Operasjon «Nissen fundoplikasjon» Operasjonen blir rutinemessig utført med kikkhullsmetoden (laparoskopisk teknikk). Gjennom bukveggen lager vi fem sm

De har gitt meg en trygg barndom med masse omsorg og kjærlighet. Da jeg var yngre husket jeg nok best alle reglene og hva jeg ikke fikk lov til, og jeg syntes jeg kom fra et strengt hjem.

Gastrostomi

Som voksen ser jeg hvor verdifulle disse reglene er. Men du skal ikke svelge noe som helst før OP. De siste årene har det blitt økt fokus på å undersøke om den kirurgiske behandlingen har påvirket barnas livskvalitet, om operasjonen har fjernet plagsomme symptomer og om barnet har fått nye plagsomme symptomer som følge av operasjonen. Fordi flertallet av barna ikke kan uttrykke symptomer eller livskvalitet på grunn av ung alder eller psykomotorisk utviklingshemming, er foreldrene en viktig kilde til å undersøke dette.

Flere studier har vist at et overveldende flertall av foreldrene er fornøyd med resultat av fundoplikasjon [7—9]. I en prospektiv studie ved Oslo Universitetssykehus OUS vedrørende barn operert med fundoplikasjon svarte et stort flertall av foreldrene at deres forventninger til inngrepet var innfridd, at barnet hadde det bedre sammenlignet med før operasjonen og at de ville valgt fundoplikasjon igjen [10].

Det er flere grunner til at foreldrene mente barna har det bedre etter operasjon. Ubehagelig oppkast og sure oppstøt forsvinner, mange får færre luftveisinfeksjoner, de sover bedre om natten og får dermed mer overskudd til aktiviteter på dagen.

Mange hadde også mindre ubehag i forbindelse med måltid enn før operasjon. Blant de eldre barna var det flere som rapporterte at en viktig grunn til at de var fornøyd, var at de var kvitt den dårlige ånden som mange med GØRS plages med. I tillegg til at barna hadde fått det bedre etter fundoplikasjon, var det også mange foreldre som rapporterte om en lettere hverdag. De bekymret seg mindre om barnets helse, og mange var mindre slitne fordi de også sov bedre om natten, og de vasket mindre tøy på grunn av mindre oppkast.

Fundoplikasjon er et stort kirurgisk inngrep, og mange av barna som opereres, har andre sykdommer som alvorlig cerebral parese, epilepsi, medfødte stoffskiftesykdommer og ulike syndromer.

Har du lest dette? Aptus otozyme ørerens

Hos multifunksjonshemmede barn er postoperative luftveisinfeksjoner den vanligste komplikasjonen [10]. Tabell 1 viser en oversikt over de mest alvorlige komplikasjonene etter fundoplikasjon fra en prospektiv studie ved OUS Tabell 1. De første ukene etter fundoplikasjon vil mange barn ha problemer med dysfagi og ubehag i relasjon til matinntak [11]. Dette kan forsterke GØR-tendensen.

Trang lukkemuskel kan også gi kraftige sprutbrekninger på slutten av eller etter måltid, som følge av at magesekken er fylt opp av mat og drikke som ikke kan passere raskt nok gjennom den trange lukkemuskelen og videre til tolvfingertarmen. Behandlingen for pylorus stenose er kirurgisk spaltning av lukkemuskelen. Misdannelser i urogenitalsystemet Tilbakestrømming av urin fra urinblære opp mot nyren vesikouretral refluks og misdannelser i nyrene kan forekomme.

Ofte kommer ikke testiklene ned av seg selv kryptorchisme, men må hentes ned kirurgisk. Urinrøret kan munne ut på undersiden av penis hypospadi. Liten penis forekommer 7.

Hvordan gå i spagaten

Syn Synsproblemer er vanlig ved Cornelia de Langes syndrom. Mange med CdLs har trange eller tette tårekanaler og innovervendte øyevipper. Dette kan føre til irritasjon av hornhinnen, gjentatte øyebetennelser og kronisk infeksjon av øyelokkene og forårsake nedsatt syn, smerte og ubehag 16,18,20.

Goodban 21, som har studert språk hos personer med CdLs, mener at hos enkelte barn med tilstanden kan hørselsfunksjonen være fraværende fra fødselen, for så å utvikles gradvis til nesten normal hørsel i det første leveåret.

Kombinasjonen av syns- og hørselsvansker krever spesiell oppmerksomhet.

Kirurgisk klinikk

Les mer om dette under menypunktet sansing og persepsjon. Atferdsmessige trekk Spesielle atferdstrekk som er beskrevet hos personer med Cornelia de Langes syndrom fenotypisk atferd er selvskading, aggresjon, hyperaktivitet og stereotyp atferd 22. Det er ulike årsaker til atferdsutfordringer, både utviklingshemning, kognitivt nivå, kommunikasjonsvansker og medisinske forhold som medfører ubehag og smerte.

GØR er en hyppig årsak til atferdsavvik ved CdLs 19, 23.

Les mer om CdLs og utfordrende atferd under menypunktet sosiale og emosjonelle forhold. Atferdsavvik, angst og autistiske trekk kan forverres med økende alder 7. Slike stemningsendringer kommer i perioder og kan til en viss grad relateres til alder. Slike endringer forekommer hyppigere hos de med autisme enn hos de som ikke har autisme 24.

Les mer om autisme ved CdLs under menypunktet CdLs og autismespekterforstyrrelser. Pubertet Ved Cornelia de Langes syndrom kommer pubertet til vanlig tid eller litt forsinket. Scand J Gastroenterol 2004; 38: 354-9. Dysphagia in patients with erosive esophagitis: prevalence, severity, and response to proton pump inhibitor treatment.

Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: 665. Efficacy of esomeprazole for treatment of poorly controlled asthma. Randomised controlled trial of effects of helicobacter pylori infection and its eradication on heartburn and gastro-oesophageal reflux: Bristol helicobacter project. BMJ 2004; 328: 1417-9. Gastroenterology 2008; 135: 1383-91. Is proton pump inhibitor testing an effective approach to diagnose gastroesophageal reflux disease in patients with noncardiac chest pain?

Arch Intern Med 2005; 165: 1222-8. Management strategy for patients with gastroesophageal reflux disease: a comparison between empirical treatment with esomeprazole and endoscopy-oriented treatment.

Am J Gastroenterol 2008; 103: 267-75. Møtet viser at det skjer mye i de norske fagmiljøene til tross for travle dager og vanskelige rammer.

Det bevilges mer midler enn før til forskning, som er svært positivt. Håpet er at det ytterligere satses på klinisk forskning med økende antall D-stillinger og stipendiater for å utvikle og kvalitetssikre den virksomheten som pågår lokalt. Høstmøtet viste også at vi trenger et økende tverrfaglig samarbeid omkring traumebehandling og at vi har utfordringer i den framtidige utdanningen av spesialister.

Faget har forandret seg så mye at de tradisjonelle spesialitetene kanskje bør revurderes og ikke minst må nytenkning til for å sikre at vi også har vaktkompetanse på norske sykehus i framtiden. Ny teknologi gir også en rekke nye muligheter, men vil vi satse investeringsmidler for å gi det norske folk de beste tilbudene??? Dette blir et politisk spørsmål, men vi som kirurger kan være troverdige pådrivere ved at vi dokumenterer hva som er de forskjellige alternativene både økonomisk, faglig og samfunnsmessig.

Ha en riktig god jul og et nytt utfordrende år! Vi har i den anledning latt høstmøtet 2006 få temaplassen i denne utgaven av kirurgen. Vi ønsker med dette å få frem bredden i møtets aktiviteter og presenterer både prisvinnere, seminarreferater og mer politiske betraktninger. Møtet er som de fleste vet ikke ETT møte men en arena der en rekke møter finner sted, både faglige og formelle men ikke minst viktig gir høstmøteuken kolleger en anledning til mer uformelle møter. Å treffe gamle venner og kjente med like stor interesse for faget som en selv i korridorene, hos annonsørene og rundt lunchbordet er svært inspirerende og gir en unik og uformell møteplass av svært stor betydning for norsk kirurgi.

Mye av æren for dette har Lars Vasli som vi får anledningen til å stifte nærmere bekjentskap med gjennom denne utgavens portrettintervju. Arenaen er imidlertid i ferd med å skrumpe inn. Ortopedene forlater høstmøtet fra neste år med begrunnelsen om at en ønsker et mer komprimert møte og har behov for større plass. Ortopedene møtes til samme tid neste år men med SAS-hotellet i Oslo som arena. Hvorvidt ortopeder og bløtdelskirurger noen gang finner sammen igjen i høstmøte-regi vil bare tiden vise.

Uansett håper vi norske kirurger fortsetter meningsutvekslingen som høstmøtet til nå har gitt oss muligheten til. Bakgrunnen for seminaret var endringen i kirurgiske inngrep de siste årene der bildeveiledede og minimal invasive metoder har blitt mer og mer vanlig. Utviklingen av moderne radiologisk utstyr har også ført til at en rekke inngrep i dag ikke lenger er kirurgenes domene, men utføres av radiologer og kardiologer.

Ny opplæring og sentralisering Erik Fosse ga en gjennomgang av de teknologiske endringer helsevesenet har vært gjennom og hvilke utfordringer dette får for økonomi, organisering og opplæring. Minimal invasive teknikker krever særegen opplæring og også kanskje egne evner hos utøveren.

Samtidig er det lettere å trene på simulatorer enn ved konvensjonelle inngrep. Siden minimal invasiv behandling krever spesiell opplæring og dyrt utstyr vil dette føre til en sentralisering av inngrepene. Den gamle modellen med en generell kirurgisk avdeling med et bredt repertoar mens med et lite volum av hver prosedyre, vil etter hvert oppfattes som en trussel mot likhetsprinsippet i helsevesenet og blir erstattet av avdelinger som spesialiserer seg på enkelte inngrep og har et høyt volum av hver type inngrep.

Skille mellom spesialistog primærhelsetjeneste Siden høyteknologisk utstyr ble viktigere enn tidligere, blir også investeringene viktigere for sykehusenes økonomi og det blir et økende krav om utnyttelse av utstyret. Dette fører igjen til sentralisering og det fører til at sykehusene blir mer diagnosefokusert enn tidligere.

Spesialisthelsetjensten blir mer opptatt av behandling og tar et mindre ansvar for omsorg. Ansvaret for etterbehandling og omsorg flyttes således fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten og kommunikasjonen mellom spesialist og primærhelsetjeneste blir viktigere enn noen gang tidligere.

Antagelig er det et tidsspørsmål hvor lenge man kan leve med forskjellig eierskap til spesialist- og primær-helsetjeneste. Gradvis endres kulturen i sykehusene fra en hovedsakelig håndverkerkultur til en mer industriell kultur. Det er i dag veldig ulik bruk av laparoskopiske teknikker innen det gynekologiske miljøet.

Supreme card

Ved noen sykehus gjøres de fleste større inngrep laparoskopisk, ved andre gjøres nesten ingen inngrep laparoskopisk. Dette er en trussel for likhetsprinsippet i norsk medisin. I urologien er det nå aktuelt å benytte DaVinci robot til total prostatectomi. Brennhovd påpekte at anskaffelse av DaVinci robot er en betydelig investering og han viste til at det planlegges innkjøp av ytterligere to roboter til bruk ved prostatectomi i umiddelbar nærhet av hans sykehus.

Han dokumenterte imidlertid at når man har gjennomført de organisatoriske grepene som trengs Moderne opplæring i laparoskopisk kirurgi 8 9 "Trond Buanes fra Ullevål snakket om trusselen mot likeverdig behandling i dagens helsevesen".

Det er imidlertid behov for diskusjon og samhandling når man bestemmer hvor robotene skal stå slik at de som utfører robotiserte operasjoner får det nødvendige volum for en forsvarlig økonomi og kvalitet. Professor Jan Abel Olsen ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo kommenterte den teknologiske utviklingen fra et økonomisk ståsted. Siden investeringer og volum blir viktigere, er det også viktig å dokumentere effekten av nye metoder og ny teknologi i form av kvalitetsjustert leveår eller med andre metoder.

Han påpekte at det er sammenheng mellom kvalitet og god økonomi. Det er derfor viktig at det i større grad legges vekt på økonomiske vurderinger og kvalitet av kirurgien før det treffes vedtak om dyre investeringer og etablering av nye høyteknologiske metoder ved det enkelte helseforetak.

Professor Trond Buanes ved Ullevål Universitetssykehus påpekte effekten av avansert behandling til alvorlig syke pasienter og understreket trusselen mot likhetsprinsippet når behandlingsmetoder spres i for stor grad. Samtidig påviste han dilemma ved at befolkningen bor spredt og det er viktig å ha en rimelig nærhet til tjenestene.

Helsefaglig direktør i Helse Øst, Kristin Lossius påviste hvordan man i Helse Øst hadde endret organisering omkring arbeidsprosesser og også der fokuserer på funksjonene og funksjonsfordeling innen de forskjellige helseforetakene i regionen.

Hun understreket også utviklingen fra en hovedsakelig håndverkerkultur og at sykehusene i større og større grad blir tvunget til å tenke industrielt på grunn av den teknologiske og den økonomiske virkeligheten.

Ekspedisjonssjef Vidar Omar Steine i Helsedepartementet oppsummerte diskusjonen. I departementet mener man problemstillingene som ble tatt på dette møtet er svært sentrale for norsk helsepolitikk i årene som kommer. Samarbeid mellom førstelinje- og andrelinje-tjenesten i Norge er en stor utfordring når teknologiutviklingen går raskt og liggetiden på sykehusene går ned. På høyre side er det vist alvorlig komplikasjoner, som var sjeldne.

Granulasjon: villkjøtt. De var fornøyd med at det var enklere å gi barnet mat og at barnet hadde det bedre.

Informasjon om Gastroøsofagal Refluks: Refluksforeningen

Gastrostomi ingen hindring! Mange foreldre redd for at spiser mindre i munnnen etter peg —tvert imot!

https://shishlov.info/allsher.php

En fjerdedel spiste bedre gjennom munnen etter PEG. Kontaktinformasjon Fant du det du lette etter? Ja Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.

Fortell oss gjerne hva du var fornøyd med.

NISSENPLASTIKK Relaterte emner

Gøri Perminow Anoskopi: Finnes kun voksen størrelse. Kan utføres på våken samarbeidsvillig pasient, evt. Føres opp 10-15 cm. Indikasjon; fissurer, rektum forandringer. Sigmoideoskopi; Fleksibelt skop på 60 cm lengde. Her får man kun undersøkt nedre del av colon.

NISSENPLASTIKK Kommentarer:
Redaktør på Nissenplastikk
Aamodt fra Bergen
jeg elsker studere dokumenter strengt tatt. Se gjennom min andre nyheter. jeg er tent på Stickerei.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net