Rutinemessig Beslag Av Førerkort

  1. Mer om
Rutinemessig Beslag Av Førerkort

Rutinemessig Beslag Av Førerkort PremierPolitiet kan beslaglegge midlertidig Tidligere var det en utbredt oppfatning blant politiet at de ved alvorlige ulykker, hadde adgang til å beslaglegge et Det er ikke noe som heter "rutinemessig beslag" av førerkort. Enten er lovens vilkår for midlertidig førerkortbeslag oppfylt, eller så er de Midlertidig inndragelse av førerkort Ifølge Vegtrafikkloven § 33 punkt 3 kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle førerretten, og inndra førerkortet Midlertidig tap av føreretten. Ved alvorlige brudd på vegtrafikkloven kan en polititjenestemann midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet Hvis du samtykker til beslag, vil det erfaringsmessig ta vesentlig lengre tid, flere måneder, før du får hovedsaken avgjort og førerkortet tilbake

Kan jeg på noen måter klandres for å ikke ha kjent til at det var ett lensmannskontor som hadde saken når det ikke ble påpekt når jeg snakket med politistasjonen?

ulykke Vi i transport Side 2

Riksadvokaten vil vurdere omdet er behov for justeringer av satsene etter at de har virket noen tid. Det kan senere også væreaktuelt å vurdere å ta inn flere overtredelseskategorier. Utrykningspolitiet kan gi veiledning dersom det oppstår praktiske spørsmål i tilknytning tilanvendelsen av standardbøtene.

https://shishlov.info/5688.php

Sjefen for Utrykningspolitiet vil ta opp mer prinsipielle spørsmålmed riksadvokaten. Tap av førerett er detaljert regulert i forskrift 19. Tapsforskriften omhandler ikkemidlertidig tilbakekall av førerett "beslag" etter vegtrafikkloven § 33 nr. Denne delen av rundskrivet viderefører i hovedsak Politidirektoratetsdirektiver i rundskriv nr. Rundskrivet gjelder selvsagt bare for påtalemyndighetens ansvarsområde.

Forvaltningssanksjoner på grunnlag av overtredelser av vegtrafikklovgivningen for eksempeloverlastgebyr etter vegtrafikkloven § 36a og forbud mot bruk av kjøretøy i medhold avvegtrafikkloven § 36 behandles således ikke. Også tilbakekall av førerett etter vegtrafikkloven § 34 helse og andre særlige forhold faller utenfor rundskrivet. Vedtak etter denne bestemmelsentreffes av politiet som forvaltningsorgan med klagerett til Politidirektoratet.

Riksadvokatens rundskriv nr. Politimesteren skal påse at alle ansatte som arbeider med trafikksaker, er kjent medretningslinjene i rundskrivet og har det overordnede ansvar for å sikre ensartet påtalepraksis idistriktet.

Statsadvokatene bør jevnlig vurdere om det er behov for å kontrollere etterlevelsen avrundskrivet ved inspeksjoner, innkalling av saker innenfor bestemte sakskategorier, eller påannen måte. Retningslinjene må suppleres med bestemmelsene i tapsforskriften. Utgangspunktet ved masseovertredelser er at boten bør utmåles skjematisk, og at denindividuelle konkrete vurdering som straffeloven § 27 gir anvisning på bare får anvendelse isærlige tilfeller.

Standardbøtene skal således benyttes med mindre spesielle omstendighetertilsier et annet bøtenivå, eller det bør gis påtaleunnlatelse eller tas ut tiltale. Overføring tilkonfliktråd vil sjelden være aktuelt i trafikksaker, jf. Etter straffeloven § 59 annet ledd skal en uforbeholden tilståelse tas i betraktning vedstraffutmålingen.

Beslag av førerkort If Skadeforsikring

Ved masseovertredelser der lovbruddet avdekkes gjennom politietstrafikkontroller bidrar en tilståelse lite eller intet til avklaring av saken og det er ingen privatfornærmet.

Det legges likevel regelmessig inn en strafferabatt begrunnet i prosessøkonomived avgjørelser gjennom forelegg, se Rt. I riksadvokatens rundskriv omtilståelsesrabatt nr. Dersomforelegget ikke vedtas, slik at saken må fremmes for retten, bortfaller rabatten, ogbøtepåstanden skal forhøyes tilsvarende.

Tabellen i vedlegget har på denne bakgrunn to settmed bøtesatser. I tillegg må det i saker om ikke vedtatte forelegg legges ned påstand omsaksomkostninger. Tilståelse har ikke betydning ved fastsettelse av tap av førerett, jf. Subsidiær fengselsstraff fastsettes i utgangspunktet i samsvar med forskrift om forenkletforelegg § 3. I forskriften er det fastsatt at ved bot over kr 6 000 skal den subsidiærefengselsstraff være 15 dager.

Feilkode e15 bosch

Ved bøter over kr 8 000 bør den subsidiære fengselsstraffenderfor være 20 dager eller mer. Vegtrafikkloven § 3Vegtrafikkloven § 3 rammer ulike forhold og benyttes fra hendelser som grenser mot hendeligeuhell til hensynsløs kjøring med dødsfølge. Den store bredde i art, graden av skyld ogkonsekvenser av overtredelsen, gjør at overtredelser av vegtrafikkloven § 3 i begrenset grad eregnet for standardisert reaksjonsfastsettelse.

Etter endringer i straffeloven i 1973, er inndragning aldri å regne som straff, men faktisk virker den oftest som en økonomisk straff på lik måte med en bot. Formålet bak ileggelsen kan imidlertid aldri være å skulle. Beslag av førerkort foretas vanligvis av politiet på stedet og gjelder kun frem til straffesaken blir endelig avgjort enten ved hovedforhandling, eller tilståelsesdom, eventuelt foreleggbot hvis saken er mindre alvorlig.

Vi bistår som din forsvarer i disse sakene når vi på forhånd har vurdert at det er en reell mulighet for frifinnelse, redusert bot eller om det er mulig å unngå inndragning av førerkort. På bakgrunn Vi kaller dette tap av førerett.

Skjellig grunn ved førerkortbeslag

Du mister føreretten som følge av et straffbart forhold. Hvor lenge du er uten førerett blir som regel avgjort i samme dom som straffen, eller i et forelegg du får tilsendt av politiet. Samtykke eller ikke samtykke til inndragelse av førerkort. Og her er det store forskjeller på hvordan saken behandles etter dette, og ikke minst hvor lang tid det tar før du har lappen tilbake. Samtykker du til inndragelse av førerkort så samtykker du i realiteten samtidig til å gå uten førerkort i 6 mnd, for da vil politiet bare legge saken neders i en bunke med saker de har god tid til å bli ferdig med.

Og etter 6 mnd får du gjerne førerkort tilbake med beskjed om at saken henlegges enten som intet straffbart forhold eller etter beviset stilling og uansett gjerne en begrunnelse som sier at førerkortet ditt skulle aldri vært tatt i første rekke.

Men du har jo samtykket, så da er det for politiet en helt grei sak å bruke tid på.

P4 Radio Hele Norge AS

Samtykker du IKKE må politiet overlate saken til Tingretten som må avsi en dom innen 3 uker, og er ikke politiet ferdig med å behandle saken så er førerkortet uansett tilbake innen 3 uker om ikke domstolen sier noe annet. Har du vært så dum å samtykke, men angrer i ettertid, så er det mulig å trekke tilbake samtykke.

En annen sak er det som Politiet kaller «rutinemessig beslag».

Har du lest dette? Utsteder førerkort

Dette er noe som i realiteten bryter med norsk lov, da det ikke er hjemlet noe sted at det skal taes rutinemessige beslag av førerkort. Vurderingen må skje på grunnlag av bevissituasjonen på avgjørelsestidspunktet.

Såkalte «rutinemessige beslag» av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og skal ikke forekomme.

For mange dømmes

Det må alltid vurderes konkret om lovens vilkår er oppfylt, og riksadvokaten understreker politimesterens ansvar for at også personell i ordinær ordens- og trafikktjeneste har korrekt regelforståelse. Og med et slikt krav fra Riksadvokaten, så er det soleklart at man skal alltid nekte samtykke til inndragelse av førerkort.

Straff i saken Når saken er ferdig etterforsket tar politiet stilling til hva som skal skje. Mener politiet at noe straffbart har skjedd, kan saken avgjøres ved at det ilegges et forelegg ved mindre alvorlige tilfeller, eller ved at det tas ut en tiltalebeslutning og berammes en straffesak hvis forholdet er av en alvorligere art. Dersom politiet kommer til at det ikke kan bevises at noe straffbart har skjedd, skal førerkortet tilbakeleveres.

Et forelegg vil inneholde både en bot og angi tapsperioden for førerkortet. Vedtar man forelegget er saken endelig avgjort ved dette.

Beslag av førerkort: Gammel vane endelig avvent! odertal.info

Vedtar man ikke forelegget blir saken oversendt domstolen for pådømmelse der. Den vurderingen skjer ofte rutinemessig — og uten sikkerhet for at alle vilkår for midlertidig beslag foreligger. Mange opplever politiets midlertidige beslag som rutinemessig og dermed ulovlig. Bilførers manglende samtykke medfører at politiets beslag straks må forelegges for politijurist for faglig vurdering av om beslaget skal opprettholdes.

Rettens behandling av saken din Hvordan retten behandler saken din avhenger av flere forskjellige faktorer, blant annet alvorligheten i lovbruddene du er tiltalt for, og om det er en tilståelsesdom eller ordinær rettsak. Det som er felles er at du blir innkalt til et rettsmøte, der du vil få anledning til å forklare deg.

Her er det viktig å legge frem alle opplysninger og innvendinger du mener kan påvirke din sak, og vi anbefaler at du går i dialog med en advokat om hva som skal fremlegges.

Tilståelsesdom De fleste førerkortbeslag blir behandlet som tilståelsessaker. En slik sak går ut på at den tiltalte innrømmer straffeforholdet for å få en strafferabatt. En tilståelsessak vil kreve en mye enklere rettergang, og har flere fordeler for den tiltalte: Du kan få mildere straff. Du kan slippe å betale saksomkostninger Kortere saksbehandlingstid. Når du går for en tilståelsesdom, vil du stort sett få redusert straff.

Dette innebærer at du avgir en uforbeholden tilståelse, slik at politiet og tingretten ikke trenger å ta stilling til skyldspørsmålet. Rettsmøtet vil gå raskere, og er gjerne unnagjort på en time.

RUTINEMESSIG BESLAG AV FØRERKORT Relaterte emner

Ber politiet om å følgje regelverket Ingebjørg Bø 01. Dei gjentekne episodane har fått leiinga i NLF Norges lastebileieres-forbund til å reise bust. Ei utforkøyring på E134 halvannan veke tilbake, var dråpen som skulle til for at begeret rann over. Nå har distriktssjefen i Telemark og Vestfold, saman med lokallagsleiaren i Vest-Telemark, sendt skriftleg klage til politiet. Semitraileren brasa kring 30 meter ut frå vegbanen før han støytte i eit tre.

Rutinemessig Beslag Av Førerkort
RUTINEMESSIG BESLAG AV FØRERKORT Kommentarer:
Redaktør på Rutinemessig beslag av førerkort
Tobiassen fra Bergen
jeg elsker lese om Norge bevisst. Les også min andre nyheter. jeg liker Basisspringen.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net