Lk20

  1. Mer om
Lk20

Lk20 AvansertLæreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og skal styre innholdet i Læreplan i norsk (NOR01‑06). Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.2020; Gyldighet og innføring Min gode kollega Monica fra læreplangruppa i naturfag har laget en tydelig og fin oversikt over en del begreper i LK20. Denne har jeg hatt hengene over Kunnskapsløftet 2020 (forkortes LK20) er en norsk skolereform. Den omfatter hele grunnopplæringen (grunnskolen, videregående skole og voksenopplæringen) og Våre lærebøker følger fagfornyelsen (LK20). Aschehoug Undervisnings lærebøker til fagfornyelsen legger vekt på tverrfaglighet

Hva vil du logge inn med?

Representere brøkar på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane. Utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine. Matematikk etter 6.

Bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse. Bruke variablar, lykkjer, vilkår og funksjonar i programmering til å utforske geometriske figurar og mønster.

Fagfornyelsen (LK20) Fagsnakk

Måle radius, diameter og omkrins i sirklar og utforske og argumentere for samanhengen. Utforske mål for areal og volum i praktiske situasjonar og representere dei på ulike måtar.

https://lndc.us/stayon-oppsigelse.php

Utforske og beskrive symmetri i mønster og utføre kongruensavbildingar med og utan koordinatsystem. Matematikk etter 7. Bruke tallinje i rekning med positive og negative tal.

Argentina mat

Lage og vurdere budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark med cellereferansar og formlar. Logge, sortere, presentere og lese data i tabellar og diagram og grunngi valet av framstilling.

De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen (LK20) Pocket odertal.info

Representere og bruke brøk, desimaltal og prosent på ulike måtar og utforske dei matematiske samanhengane mellom desse representasjonsformene. Utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine. Matematikk etter 8. Utforske korleis algoritmar kan skapast, testast og forbetrast ved hjelp av programmering. Matematikk etter 9.

Hva er nytt til fagfornyelsen?

For å besvare forskningsspørsmålene har jeg brukt en kvalitativ tilnærming til innholdsanalyse og vært inspirert av den kritiske diskursanalysen. I oppgaven presenteres det også en bred litteraturgjennomgang av reformbegrepet, for å belyse ulike reformforståelser.

Analysen av dokumentene viser til bakgrunnen for iverksettelsen av fagfornyelsen LK20, samt hvilke endringer som er gjennomført, og hvilke globale reformtrender det nye overordnede læreplandokumentet speiler. Konkrete funn som kan knyttes til endringer fra LK06 til LK20: 1. Innføring og implementering av kjerneelementer 2.

Håndball vm 2019 kvinner resultater

Innføring og implementering av tverrfaglige tema 3. Svakere innramming av handlingsdimensjonen i LK20 sammenlignet med LK06, men like svak innramming av innholdsdimensjonen.

Økt vektlegging av kunnskapsområdene tall og tallforståelse, algebra og funksjoner og mindre vekt på geometri og måling og statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk.

https://lndc.us/hvor-mange-guder-er-det-i-buddhismen.php

Til sammen har antall kompetansemål i planen økt. Tydeligere progresjon i handlingsdimmensjonen, men ingen systematisk endring knyttet til progresjon i innholdsdimensjonen. Hva vil det si å være muntlig i naturfag?

LK20 spireserien

Hva legges i å kunne lese i naturfag? Så kommer alle kompetansemålene.

Legg merke til at disse målene er kompetanse- ikke kunnskapsmål. Det står ikke at du skal kunne navnet på 10 fisk og 5 fugler. Alle målene er åpne slik at de er lette for læreren å tilpasse lokale forhold.

Fra forskningen om læreplaner trekker artikkelen på forskjellen mellom innholdsbaserte og kompetansebaserte læreplanmodeller. I en kompetansebasert læreplanmodell uttrykker verb hva som kan gjøres med et innhold. Innholdet i læreplanen for kroppsøving er i de analyserte tekstene gjerne formulert ved bruk av verb som er omdannet til substantiv.

LK20 Relaterte emner

Om læreverket Kjemien stemmer 1 og 2 Fagfornyelsen LK20 Kjemien stemmer Kjemi 1 2021 danner et godt grunnlag for at elevene kan forstå og forklare verden og samfunnet som omgir dem. Kjemien stemmer Grunnbok har en systematisk struktur og er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og oversiktlige tabeller. Det er lagt vekt på å knytte gode sammenhenger mellom teorien og eksemplene for å styrke elevenes forståelse. Sentrale begreper og faguttrykk er godt forklart. Hvert delkapittel oppsummeres med egne Test deg selv-oppgaver. De nye kompetansemålene fra læreplanen LK20 står beskrevet først i kapittelet der de er behandlet. Kjemien stemmer Studiebok har et variert utvalg av oppgaver og aktiviteter til eksperimentelt og utforskende arbeid som legger til rette for undring og kreativitet.

Lk20
LK20 Kommentarer:
Redaktør på Lk20
Stangeland fra Finnsnes
Jeg nyter rapporterer norske nyheter energisk. Bla gjennom min andre nyheter. Jeg har en rekke hobbyer, som Weitsprung.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net