Bien Sparebank Asa

  1. Mer om
Bien Sparebank Asa

Bien Sparebank Asa PopulærVelkommen til Bien Sparebank. I en liten bank - er alle kunder store. Dagligbank · Låne · Spare · Forsikre · Bolig. Vær obs på falske SMS-er fra Vipps og Bien Sparebank, tidligere Spareforeningen Bien, er en selvstendig aksjesparebank som holder til i Dronning Mauds gate 11 i Vika i Oslo. Banken ble etablert i 1885, og er den eldste selvstendige sparebanken i Oslo. Banken er en alliansebank i Eika Bien Sparebank AS | 193 followers on LinkedIn. "I en liten bank er alle kunder store"​ | Bien Sparebank kan se tilbake på 128 års virke som eneste Bien Sparebank ASA | ผู้ติดตาม 194 คนบน LinkedIn "I en liten bank er alle kunder store"​ | Bien Sparebank ASA er en nær og tilgjengelig sparebank for Bien Sparebank, tidligere Spareforeningen Bien, er en selvstendig aksjesparebank som holder til i Dronning Mauds gate 11 i Vika i Oslo

Vi antar at du er ok med dette, men du kan velge dette bort hvis du ønsker det. The names of all the other products, services or companies referred to on the Present Site may be trademarks of their respective owners.

Protection of privacy. The data are used for the purpose of consultation by the users of the Present Site and of communication to third parties within the context of an information service.

Elkjøp finnsnes

The directory data and the information of a public nature about businesses name, address, telephone number, email address, fax, financial data etc. Classification of businesses by sector is also offered.

Sammenligne Bien Sparebank ASA

The directory and information services constitute essential tools for accessing the telephone services and they entail the obligation of universal service. I 2008 ble Bien omdannet til aksjesparebank. Oppstart og utvikling 1885-1910 [ rediger rediger kilde ] Bien Sparebank startet som en spareforening, og tok utgangspunkt i spareforeningen Fortuna. Fortuna var opprinnelig et tippelag til Det Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri som etter dalende interesse ble en spareforening.

De 12 stifterne som sendte innbydelsen var inspektør A. Bjerregaard, stasjonsmester J. Jacobsen, fullmektig O.

Nordlie, kasserer H. Enderud, skomaker A. Trekk for de tekniske løsningene, men stort pluss for at dette faktisk er en bank og ikke en nettside. Her møter du dyktige rådgivere som faktisk har myndighet og evne til å utføre egenvurderinger. Disse informasjonskapslene inneholder verdier basert på valg du har gjort for å skreddersy din opplevelse av vårt nettsted.

Obligasjoner og sertifikater Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Porteføljens verdi fastsettes etter virkelig verdi for de enkelte obligasjoner og sertifikater.

Det benyttes priser notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger, beregnes virkelig verdi i prisingsmodell utarbeidet av Fondsmeglernes Forening. Aksjer og grunnfondsbevis Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes etter porteføljeprinsippet, som er laveste verdi av porteføljen summert etter nominell verdi eller anskaffelseskost. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet.

På papirer som ikke omsettes på børs eller andre aktive markeder benyttes anskaffelseskost. Eventuelt innhentes uavhengig verdivurdering av enkeltpapir. Dersom virkelig verdi av aksjene klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene.

Kreft i tunga bilder

Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. Investeringer i datterselskap Banken hadde pr ingen datterselskaper.

https://shishlov.info/5021.php

Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Aktiverte immaterielle eiendeler skal nedskrives over tre år. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader Fra og med utgangen av 2015 ble alle ansatte tilsluttet den innskuddsbaserte pensjonsordningen ved at den ytelsesbaserte ordningen ble avsluttet.

Det er i 2016 resultatført premie til innskuddsordningen på kr 1,5 mill.

Finn din tur blant tusenvis av turforslag og hytter i hele Norge

Bien Sparebank har pensjonsforpliktelser i tilknytning til avtalefestet førtidspensjon AFP. Ved utgangen av 2016 er det ingen AFP-pensjonister som er omfattet av den gamle ordningen. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn.

Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premieinnbetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Det er i 2016 resultatført innbetalinger til ny AFP ordning på kr.

Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel.

Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden.

Bien Sparebank As, Oslo, Norway Swift: BIENNOK1

Omregningsregler for valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr Langsiktig gjeld Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for underkurs.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet.

Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter funding inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån. Kartlegging og overvåking av operasjonell risiko gjennomføres i henhold til Finanstilsynets Forskrift om risikostyring og interne kontroll, Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi IKT, Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift samt Lov om hvitvasking og terrorfinansiering med tilhørende forskrift.

Styret vedtar årlig et prinsippnotat som grunnlag for risikovurdering og bankens internkontroll.

Bien Sparebank: Dekorering av på døra» bilen Wittusen Jensen

Banksjefens rapport om gjennomføring av internkontrollen samt revisors uavhengige bekreftelse av internkontrollen er på vanlig måte behandlet for Styret konstaterer at ovennevnte bekreftelser viser at banken har en tilfredsstillende intern kontroll, og drives iht. Prosessen med vurdering av bankens risiko og kapitalbehov er forankret i styrets og ledelsens rutiner for overordnet styring og kontroll.

Totalt kapitalbehov iht. ICAAP vurderes fortløpende. Banken opererer under verdipapirkonsesjonen til Eika Kapitalforvaltning og kan derfor tilby finansielle rådgivningstjenester og salg av produkter som tilbys gjennom Eika Kapitalforvaltning.

By using the directory services of Infobel you accept the conditions of use.

Det er tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. Strategisk risiko Dette er risiko knyttet til hvordan banken skal kunne tilpasse seg endringer i rammebetingelser og konkurranseforhold.

Styret har særlig fokus på følgende forhold: Pressede marginer innenfor hovedproduktene, og tilpasning av kostnadene i forhold til inntjeningspotensialet. Små organisasjoner har utfordringer med å holde på og videreutvikle kompetanse innenfor kritiske felter som rådgivning med autorisasjon, etterlevelse av myndighetskrav og myndighetsrapportering.

Lovverket har nå åpnet for en helt annen dynamikk for strukturtilpasninger i sparebanksektoren.

https://shishlov.info/9764.php

Dette kan endre konkurransesituasjonen, strukturbetingede kostnader og alliansetilknytninger i bransjen.

BIEN SPAREBANK ASA Relaterte emner

Og gebyrene er ikke konkurransedyktige. De tekniske løsningene er så dårlige at det er veldig krevende å forholde seg til. For å få bruke alle funksjonene i nettbanken må man bruke appen på mobilen, men den er uoversiktlig og full av bugs. Siden det er en liten bank har de kanskje ikke ressurser til å fikse alle problemene, men det er en mager trøst. Oppdatering: Etter et år hos Bien har både jeg og min samboer fått nok at alle tekniske problemene. Når renten i tillegg settes ned er valget enkelt; vi bytter bank og ser oss ikke tilbake. Trekk for de tekniske løsningene, men stort pluss for at dette faktisk er en bank og ikke en nettside.

BIEN SPAREBANK ASA Kommentarer:
Forfatter på Bien sparebank asa
Hansson fra Gjøvik
Jeg har lyst lese bøker hensynsløst. Se over min andre nyheter. Jeg har bare en hobby: Boccia.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net