Grannegjerdeloven

  1. Mer om
Grannegjerdeloven

Grannegjerdeloven BedårendeFøresegnene i denne lova gjeld berre når ikkje anna fylgjer av serlege rettshøve. Avtale om gjerdeskipnad gjeld framfor føresegnene i denne lova Lov om grannegjerde regulerer forholdet om gjerder mellom naboer. Loven kalles populært for gjerdeloven eller grannegjerdeloven Etter grannegjerdeloven § 1 gjelder alle gjerder mellom eiendommer dersom det ikke foreligger en annen privat avtale mellom Gjerdeloven kan tvinge naboen til å betale Ifølge grannegjerdeloven - lov om grannegjerde - har alle har rett til å sett opp gjerde mot naboen Når en hekk er over to meter kommer Grannegjerdeloven § 4 til anvendelse. Det vil si at hekken må vurderes etter denne bestemmelse

Da må man sette det på egen eiendom. Fæste anbefaler imidlertid naboer å snakke sammen. Det beste er om man blir enig om hva slags gjerde man vil ha. Vedlikehold av gjerdet eller hekken Både hekker og gjerder må vedlikeholdes, men du kan ikke gå inn på naboens eiendom for å klippe hekken eller male gjerdet uten tillatelse.

ggl. på engelsk TransLegal

Husk å spørre først, er rådet fra advokaten. Det finnes en dom der et hekkegjerde på 2,7 meter ikke kunne kreves fjernet som følge av at fordelene for hekkeieren med å ha hekken var større enn ulempene for naboen.

Se dette: Nlb no

Blant annet hadde hekkegjerdet en funksjonell betydning for eierens bruk av huset. Det ble også vektlagt at hekkegjerdet var til stede på tidspunktet hvor naboen kjøpte sin eiendom.

Hekk mot nabo: Disse reglene gjelder Codex Advokat

Nabolovens bestemmelse om hekker sier at en hekk som er lavere enn 2 meter er lovlig. I motsatt fall gjelder ingen plikt til å delta i gjerdeholdet.

Tap av utsikt og sol kan være tilstrekkelig som ulempe, men det skal en del til på grunn av at ulempen etter loven må være særlig.

Som skade regnes for eksempel at hustak eller gressplen blir ødelagt som følge av nedfall fra trærne. Imidlertid er det slik at dersom treeier kan vise til at det er nevneverdig om å gjøre for han å ha trærne stående, går dette foran selv om det påfører naboen tungtveiende skader eller ulemper.

Det skal generelt mye til for å kunne kreve trær fjernet. Andre forhold Naboloven har også regler om snøras, takdrypp og plassering av dører og vinduer. Videre har den en bestemmelse om at det ikke må settes i gang graving, bygging, sprenging etc.

Naboen har satt i gang noe som plager deg I naboloven slås det fast at det er ulovlig å sette i gang noe som påfører naboeiendommen urimelig eller unødvendig ulempe eller skade.

Gjerderett og beiterett

Blant annet må det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig for å hindre ulempen. Eksempelvis erstattes ikke skade på bil ved sammenstøt med husdyr på offentlig vei, i medhold av loven31.

Videre kan erstatningsansvaret settes ned eller bortfalle helt dersom skadelidte ikke har gjort noe for å forhindre skaden Den som har fått husdyr på sin grunn i strid med vokteplikten, kan ta dyret i forvaring33. Tilbakeholdsretten varer til innsetteren har fått erstatning for skade på avling og eiendom, samt sikkerhet for de utgifter som innsettingen har medført34.

Dyret skal få forsvarlig stell.

Søkeresultat

I motsatt fall skal politiet varsles37. Dersom 6 innehaveren ikke finnes eller erstatning ikke betales, kan dyret etter nærmere vilkår kreves tvangssolgt gjennom namsmyndighetene Eieren eller innehaveren kan straffes med bøter dersom han forsettelig eller uaktsomt har vært årsak til at dyrene har kommet inn på et område hvor han ikke har lov til å la dem være39.

https://lndc.us/8138.php

Også utenforstående kan straffes dersom de er årsak til at dyrene kommer inn på et område hvor eieren eller innehaveren ikke har lov til å la dem være. Typiske eksempler på dette er fotturister som ikke lukker grinden etter seg, eller ved uvettig adferd jager dyrene gjennom et gjerde. Ingen kan imidlertid straffes dersom det ulovlige området dyrene har kommet inn på ligger over barskoggrensen, jf bl 16 annet ledd.

Kappahl

Beiterett må derfor utledes på annet grunnlag og de vanligste skal kort nevnes her. Det presiseres at det også finnes andre grunnlag for beiterett. Hevdstiden er 20 år dersom beitebruken har vist seg av en fast tilstelling; for eksempel gjerde, innsamlingskve eller lignende og 50 år dersom det ikke er faste tilstellinger i forbindelse med beitet44. Dette styrker rettssikkerheten. Lagmannsrettene forsterkes med det nye dommerembetet jordskiftelagdommer.

Melde ulovlig byggetiltak

Lagmannsrettene får også nødvendig teknisk personale. På enkelte områder vil jordskifteretten nå være alene om å ha myndighet til å ta avgjørelser. Dette gjelder i en del skjønnssaker, der jordskifteretten avlaster tingrettene og lensmennene for saker. Betingelsene er at gjerdet er bygget og. Grannelova ; Grannegjerdelova: lov om grannegjerde av 5.

GRANNEGJERDELOVEN Relaterte emner

Les mer om: Nabovarsel: Hva gjør du når naboen varsler om påbygg? Retten til å sette opp gjerde mot nabo Etter grannegjerdelova § 6 er hovedregelen at en eier har en rett til å sette opp gjerde mot naboeiendommen dersom man selv bærer samtlige kostnader. Dette gjelder til tross for at naboen ikke ønsker dette. Videre er hovedregelen at en nabo plikter å delta i gjerdeholdet dersom det er til nytte for begge eiendommen. Et vilkår er da at nytten for begge eiendommene er større kostnadene. Dette er det mange som ikke er klar over. Vilkår for utforming av gjerde mot nabo Grannegjerdeloven oppstiller ulike krav til hvordan gjerdet skal utformes.

Grannegjerdeloven
GRANNEGJERDELOVEN Kommentarer:
Forfatter på Grannegjerdeloven
Ulriksen fra Hamar
Se over min andre innlegg. Jeg har bare en hobby: Achtball. Jeg trives lese romaner ivrig.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net