Folkesuverenitetsprinsippet

  1. Mer om
Folkesuverenitetsprinsippet

Folkesuverenitetsprinsippet GratisFolkesuverenitet, eller folkesuverenitetsprinsippet, er en idé som går ut på at all legitim statsmyndighet utgår fra folket. Ideen oppfattes gjerne i vår Folkesuverenitetsprinsippet er en politisk læresetning som går ut på at all legitim statsmakt stammer fra folket selv. Begrepet står i motsetning til prinsippet om fyrstesuvereniteten. Dette formuleres første gang i en uttalelse fra det engelske Folkesuverenitetsprinsippet (folkesuverenitet) er en politisk læresetning som går ut på at all legitim statsmakt stammer fra folket selv er en statsfilosofisk lære om at all legitim myndighet stammer fra folket selv. Vanligvis utøver folket sin makt gjennom valgte Folkesuverenitet, folkesuverenitetsprinsippet, er en idé som går ut på at all legitim statsmyndighet utgår fra folket. Ideen oppfattes slik at den krever at

I deres program står det: «MDG vil at rådgivende folkeavstemming kan brukes oftere enn i dag, blant annet ved ordførervalg og spørsmål om kommunesammenslåing. Det eneste partiet som er tydelige ovenfor sine velgere er KrF. Partiet klargjorde i sitt program at de ønsker kommunestrukturendringer.

Demokrati juli

Det var derfor logisk at varaordfører Eikin stemte nei til å holde en folkeavstemming, han har fått et mandat av sine velgere til å fusjonere kommunen med andre kommuner. Riktignok er mandatet er noe kryptisk formulert. Senterpartiet må også nevnes, selv om det ikke står noe om dette i deres program for Arendal, fordi Sp er kjent som et nei-parti når det gjelder kommunestrukturendringer.

De andre partiene har strengt tatt ikke noe mandat til å mene noe om kommunestruktur, de burde derfor ha stemt for en folkeavstemming. Det ville ha vært i tråd med folkesuverenitetsprinsippet.

Tova lue oppskrift

Dette handler om en stor sak, om en sak partiene ikke har sagt noe om i sitt program. Hver person har en stemme - det er her en god tilnærming.

https://lndc.us/sypuvim.php

En meningsmåling kan ikke måle seg med en folkeavstemming. Vi mottar stadige forespørsler om å mene noe, som regel som forbrukere. Norge er et godt eksempel på hvordan vår misforståtte forestilling om «nasjonal suverenitet» har resultert i at det demokratiske underskuddet har vokst seg større fra år til år.

Weekday karl johan

Norges demokratiske underskudd er en konsekvens av at Stortinget fortløpende implementerer lover og regler fra EU som ikke har vært gjenstand for offentlig diskusjon i Norge. Det demokratiske underskuddet forsterkes utifra det faktum at vi i realiteten er «stilt på gangen» når beslutningene fattes i EU.

Norges demokratiske underskudd kan reduseres gjennom fullt medlemskap i EU. Det vil si at folket har rett til å styre seg selv, og at statsmakten styrer på vegne av folket.

Du vil kanskje like: Europris supergrip

I praksis vil det si at vi har frie valg og et representativt demokrati hvor vi velger politikere som skal styre landet på vegne av oss. Det andre prinsippet er maktfordelingsprinsippet. Det som blei Venstre hevda folkesuverenitetsprinsippet, det som blei Høgre hevda maktfordelingsprinsippet.

Hva er egentlig en rettsstat?

Det ville ikkje vore Venstre utan at argumentasjonen varierte ein del, men det let vi liggje her. For Venstre meinte at retten til å endre grunnlova låg i Stortinget, Høgre meinte at konge og storting måtte vere einige fordi makta var fordelt mellom dei. Bjørnstjerne Bjørnson skreiv i 1882 at dersom Høgre hadde rett «saa har vi i Principet, i Tanken, atter Borgerkrig, som sidste Middel hvis de ikke begge vil underkaste sig Folkesuverænitetens Afgjørelse».

Venstre hadde rett i si tolking av kva meininga med grunnlova var i 1814 — folkesuverenitetsprinsippet. Dette har Eirik Holmøyvik nyleg vist.

folkesuverenitetsprinsippet

Dermed rehabiliterte han den gamle Dagblad-redaktør Hagbard Emanuel Berner som hevda dette i 1878. Også fleirtalet i Riksretten i saka mot ministeriet Selmer i 1884 kom fram til dette og la grunnlaget for parlamentarismen.

Sjølv om høgsterettsdommarane som deltok i retten var ueinige.

https://lndc.us/aftenposten-no.php

Dermed var vel det meste av krafta i folkesuverenitetsprinsippet uttømt i norsk historie. I 1905 ved unionsoppløysinga med Sverige såg vi kanskje den siste viktige bruk av folkesuverenitetsresonnement i norsk samanheng. Folkesuverenitetstanken er kopla nær til framveksten av demokratiet, men korleis folket skal gi uttrykk for si meining er eigentleg ikkje løyst i tenkinga om folkesuverenitet.

Etter innføringa av parlamentarismen er folkesuvereniteten som argument mindre relevant for i meir enn 100 år har regjeringa i prinsippet vore underordna Stortinget. I forhold til den tredje statsmakta, domstolane, kan likevel folkesuverenitet framleis vere av interesse.

Vi tar ditt personvern på alvor

Grunnloven dannet grunnlaget for utviklingen av folkestyret. Mer enn 400 år under Danmark Fra 1380 var Norge i union med Danmark. Med eneveldets innføring i 1660 ble all makt samlet hos den danske kongen. Kongeloven fra 1665 var grunnlov for Danmark-Norge frem til 1814 og befolkningen hadde begrenset mulighet til å påvirke den politikken som ble ført.

FOLKESUVERENITETSPRINSIPPET Relaterte emner

De mente at de fikk sin makt fra Gud. De mente at verden ble bedre dersom alle fikk utdannelse og kunnskap. De måtte betale mye skatt fordi Ludvig førte dyre kriger. Det ble borgerkrig, han tapte og ble henrettet. Bill of Rights ble underskrevet i 1689. Det var en avtale som sa at nasjonalforsamlingen, Parlamentet, var Englands øverste myndighet. Den engelske filosofen John Locke stod bak folkesuverenitetsprinsippet.

FOLKESUVERENITETSPRINSIPPET Kommentarer:
Redaktør på Folkesuverenitetsprinsippet
Schei fra Alta
Se min andre nyheter. Jeg trives Imitationen. jeg elsker studere dokumenter heldigvis.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net