Fkbutikken No

  1. Mer om
Fkbutikken No

Fkbutikken No Bli medTrygg netthandel og bredt sortiment for bonde og forbruker innen hus, hjem og hage, kjæledyr, arbeidsklær og verneutstyr, husdyr, planteproduksjon Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden Tid for safting og sylting! Har du frukt eller bær som du ønsker å lage din egen saft eller syltetøy av? Det er enkelt og samtidig får du full kontroll p Postboks 9237, Grønland, 0134 OSLO Besøk: Schweigaardsg 34, 0191 OSLO Telefon BondeKompaniet er Felleskjøpet Rogaland Agder sitt nye butikk-konsept. I praksis betyr dette at all handel på nett foregår hos bondekompaniet.no

Større innkjøp gir rimelige priser, og slik er tanken til Felleskjøpet den dag i dag. Det er nettopp denne samvirkefilosofien som driver Felleskjøpet enda, og som gjør at de kan holde prisene nede for hver enkelt bonde og privatkunde. Fra oppstart med få butikker i Norge, til nå rundt 100 Felleskjøpet-butikker så finner du Felleskjøpet blant annet i: Oslo, Holmestrand, Kongsvinger, Lesja og Røros.

odertal.info Fk butikken Årdal

Dette er noko både vi i FKA og dei andre Felleskjøpa må ta inn over oss. Strategiar og finanskrise Dei tilsette i FKA har gjort ein god og respektabel jobb i det spesielle året som 2008 har vore. FKA har fått eit sømeleg økonomisk resultat, og vi har klart å finansiere verksemda vår gjennom det som etter kvart blei eit kriseår for næringslivet. Krisa viser òg, på godt og vondt, situasjonen med å ha ei så brei og stor aktivitet som vi har i FKA.

Breidda gjer at vi enklare kan kome gjennom krisa. Ikkje alle sektorar får like store utfordringar på same tid.

Norske Felleskjøp

Strategien som er lagt for konsernet vil vere god også i framtida. Eg har tru på å halde fram den utviklinga vi har hatt.

https://lndc.us/problemstillinger-matte-muntlig.php

Men omsynet til finanskrisa må no ha forkøyrsrett framom dei strategiane som blei lagt under meir normale tilhøve. Vi har den siste tida avstått frå å gjere investeringar sjølv om dei ville ha vore i tråd med våre strategiar. Slik vil det vere inntil situasjonen har stabilisert seg.

Treng fortsatt løft Sjølv om den gledelege prisutviklinga vi såg på landbruksprodukt på verdsbasis for vel eit år sidan er korrigert attende, mellom anna godt hjelpt av finanskrisa, er ikkje dei fundamentale føresetnadene endra. Folketalsvekst, auka etterspurnad etter energi og von om velstandsutvikling vil krevje auka produksjon i landbruket.

I ein slik situasjon er det uetisk om eit rikt land som Noreg ikkje skulle syte for å ha eigen produksjon av mat. Men skal vi klare det, må næringa si økonomi sikrast.

Årets første quiz!

I så måte var jordbruksoppgjeret i fjor eit gledeleg steg i rett retning. Men behovet for eit vidare økonomisk løft for norske bønder står fast. Basisvirksomheten er salg av driftsmidler til landbruket samt kjøp av korn og oljevekster mv.

Medlemmene er bønder med økonomisk ansvar for gårdsdrift. Selskapet har over tid utviklet virksomheten gjennom flere satsingsområder, blant annet gjennom datterselskaper på næringsmiddelsiden, maskinsiden, innen grøntområdet og transport samt strategiske eierandeler i virksomheter som Moelven Industrier og Norsvin International.

Konsernet FKA har som ambisjon å være en nordeuropeisk aktør gjennom vekst innen eksisterende forretningsområder og innen nye forretningsområder med basis i vår kjernekompetanse.

Felleskjøpet Rogaland Agders butikker skifter navn til Bondekompaniet

FKA har sin basisvirksomhet i Norge. Hovedkontoret ligger på Gardermoen. Rammevilkår Året 2008 har vært preget av store endringer og svingninger internasjonalt som i betydelig grad har påvirket Felleskjøpets og våre medlemmers virksomhet. Den internasjonale finanskrisen har gitt økte rente- og valutakostnader og betydelig redusert salg på flere virksomhetsområder. Økte kostnader på innsatsfaktorer og økt kapitalbinding i varelager og fordringer har kommet på toppen av dette.

Etter de ekstraordinære prisøkningene i verdensmarkedet på korn høsten 2007 la prisene i 2008 seg på et lavere nivå, men fortsatt klart høyere enn tidligere. Sammen med økte priser på andre råvarer og øvrige innsatsfaktorer har det gitt høyere kraftfôrpriser. Drevet av endringene i markedet gikk gjødselprisene dramatisk opp internasjonalt i første halvår.

Ved at vi hadde en årsavtale fra 1. Nytt gjødselår fra 1. Selv om vi sammenlignet med øvrige nordiske land ligger godt an, har dette gitt en vanskelig situasjon både for kundene og for Felleskjøpet. En viss reduksjon i prisene på slutten av året ga liten endring i dette bildet.

Finanskrisen forsterket problemene både på disse områdene og for øvrig. Økte priser på gjødsel, korn og kraftfôr har gitt stor kapitalbinding som kombinert med høyere rente har hevet de totale kapitalkostnadene.

Dette har naturlig også medført likviditetsmessige belastninger ut over det normale. Etterspørselen på de fleste markedsområdene ble påvirket. I konsernet har dette fått størst konsekvenser på maskinsiden både i landbruket og i anleggsvirksomheten. Virksomhetene som er mer direkte knyttet til matproduksjon er mindre berørt. De endrede rammebetingelsene har ført til redusert fokus på vekst i selskapet.

Felleskjøpet kundeavis, tilbud salg

Styret har satt i gang et arbeid for å vurdere en ordning med individuell egenkapital. Blant annet er det i Samvirkeloven skissert en mulig anvendelse av deler av årsoverskuddet til medlemskapitalkonti. Det næringspolitiske arbeidet koordineres og ivaretas i hovedsak av Norske Felleskjøp og omfatter både nasjonale og internasjonale forhold. Selv om jordbruksoppgjøret rent tallmessig var høyere enn på flere år, ga det ikke tilstrekkelig styrking av økonomien hos bøndene.

Store kostnadsøkninger i produksjonen er årsaken til dette. Prisene på korn ble økt, men fraktordningene for korn og kraftfôr fikk et langt lavere tillegg enn nødvendig. I tillegg ble prisnedskrivingstilskuddet for konvensjonelt korn, oljevekster og erter redusert.

Bryne FK butikken stengt Bryne FK

I justeringsforhandlingene fra høsten og over årsskiftet kom gjødselprisene sterkt i fokus. Totalt sett ble det gitt en noe lavere kompensasjon enn de reelle kostnadsøkningene for bonden.

Status etter fusjonen Arbeidet med å få på plass strukturer samt å ta ut effekter etter fusjonen i 2007 har fortsatt. Administrative systemer er kommet på plass og videreutviklet.

Namsen caravan

Viktige funksjoner på finans- og innkjøpssiden er styrket og gir økonomiske effekter. På innkjøpssiden er det foretatt en rekke tiltak. Dette er delvis tiltak som har gitt umiddelbar effekt, men i tillegg strategiske tiltak for å oppnå synergieffekter på lengre sikt.

I løpet av året har det pågått et omfattende prosjekt på industrisiden med tanke på å komme fram til en optimal struktur av virksomhet og anlegg. Dette gjelder kraftfôrproduksjon, kornmottak, såvareproduksjon samt logistikk.

Styret har hatt en foreløpig drøfting som grunnlag for en videre prosess med involvering både internt og på medlemssiden. Iverksetting skjer etter hvert som konklusjoner blir trukket.

Les også: Sefa bukse

Et arbeid i regi av styret og med omfattende involvering av de tillitsvalgte dannet grunnlag for beslutning på slutten av året om en løsning for hele selskapets område. Det har pågått en prosess for å finne hensiktsmessig samarbeidsform med de to andre Felleskjøpene på butikk- og maskinsiden. Dette har endt opp med et samarbeid om innkjøp av produkter fra John Deere.

Ut over dette er det rent forretningsmessige forhold. Siden høsten 2007 er det forsøkt å få til et forpliktende samarbeid mellom de tre Felleskjøpene på kornområdet. For bonden er vi en viktig leverandør av driftsmidler til landbruket, og den største kjøperen av norskprodusert korn. For forbrukeren er forholdet og inntrykket mer fragmentert. Flere butikker har allerede fått nye skilt, men den offisielle åpningen av nye butikker med nytt navn er 10.

Emneord til denne artikkelen.

FKBUTIKKEN NO Relaterte emner

FKRA er en spydspiss i utviklingen av landbruket, og er en klar markedsleder på flere av våre forretningsområder. Vi produserer og selger kraftfôr, gjødsel og såvarer. Vårt produksjonsanlegg er Norges største kraftfôrfabrikk, lokalisert i Stavanger. Ved våre 3 regionale FK sentre tilbyr vi et komplett vare- og tjenestesortiment. I markedsområdet vårt har vi også 20 FK butikker, 5 verksted og et stort mobilt serviceapparat.

Fkbutikken No
FKBUTIKKEN NO Kommentarer:
Redaktør på Fkbutikken no
Skoglund fra Kristiansand
Vennligst sjekk min andre nyheter. Jeg er sterkt påvirket av Cowboy Polo. jeg liker studere dokumenter Nervøst.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net