S Ferritin

  1. Mer om
S Ferritin

S Ferritin MonumentalNormale og høye verdier utelukker ikke jernmangel, idet ferritin er et akutt fase protein som øker ved aktive prosesser. Betydelig økte verdier ses særlig ved Ferritin er et intracellulært protein som binder jern og gjenspeiler kroppens jernlagre (1, 3, 4). Normale verdier varierer mellom ulike S-ferritin er en vanlig analyse i allmennpraksis, og moderat hyperferritinemi er Lett forhøyet s-ALAT og tretthet, som hos vår pasient Ferritin i serum står i direkte relasjon til kroppens depotjern. 1 µg/L S-ferritin representerer 8-10 mg depotjern Lave verdier betyr alltid jernmangel uansett alder, kjønn og klinisk status. Ferritin < 15 µg/L indikerer tomme jernlagre. S-ferritin mellom 15 og 30 µg/L

Blodprøver og normalverdier

In the present study, we have identified a single point mutation A49U in the IRE motif of H-ferritin mRNA, in four of seven members of a Japanese family affected by dominantly inherited iron overload. Gel-shift mobility assay and Scatchard-plot analysis revealed that a mutated IRE probe had a higher binding affinity to IRP than did the wild-type probe. When mutated H subunit was overexpressed in COS-1 cells, suppression of H-subunit synthesis and of the increment of radiolabeled iron uptake were observed.

Hos menn vil ferritin-nivået ofte begynne å stige frå 20-30 års alder, og fleire år seinare hos kvinner. Raskt aukande eller svingande ferritin-nivå tyder på andre, sekundære årsaker til høge ferritinverdiar.

De kan til og med oppleve hjerteproblemer som en konsekvens.

Forhøyet ferritin hva betyr det?

Du kan være interessert i å lese denne artikkelen: Behandle jernmangelanemi med fem naturlige preparater Hvordan behandler du forhøyet ferritin? Først og fremst er det avgjørende at du oppsøker lege. Enkelte behandlingsalternativer kan senke ferritinnivået. Først bør du prøve å redusere inntaket av jernrike matvarer som spinat, lever og rødt kjøtt. Fakultet for medisin og helsevitenskap uspesifisert [232] Sammendrag Introduksjon. Serum ferritin brukes klinisk som surrogatmarkør på jernlagerets størrelse.

Men positiv gentest uten økninger i transferrinmetning og s-ferritin er ikke nok til å stille diagnosen. Det synes som om noen kan være homozygot for genmutasjonen uten å utvikle sykdommen selv om det ennå er uavklart hvor hyppig dette er tilfelle. Alle pasienter hvor blodprøver tyder på hemokromatose bør i dag få utført en gentest tas som vanlig blodprøve; 5 ml EDTA-blod. Leverbiopsi: Før man fikk gentesten, ble leverbiopsi regnet som nødvendig for å stille diagnosen.

Først da pasienten til slutt var blitt alvorlig syk med nevropsykiatriske symptomer og MR-funn i hjernen som verken kunne forklares av HFE-hemokromatose eller ferroportinsykdom, ble den riktige diagnosen stilt ved hjelp av en enkel blodprøve.

Aceruloplasminemi er en autosomalt recessiv tilstand med mangel på ceruloplasmin grunnet en mutasjon i ceruloplasmingenet 6, 14. Ceruloplasmin er et kobberbindende plasmaprotein som oksiderer jern før det kan bindes til transferrin og transporteres til erytropoetisk marg og andre kroppsvev. I likhet med ferroportinsykdom fører mutasjon i ceruloplasmingenet til nedsatt utskilling av jern fra cellene, med opptil 40 ganger økning av s-ferritin, lav transferrinmetning, tendens til anemi og intoleranse for intensiv årelating 15.

Sykdommen kjennetegnes av sterkt nedsatt eller ikke påvisbart ceruloplasmin og kobber i serum og progredierende jernavleiring i sentralnervesystem, lever og pancreas, med langsom nevrodegenerasjon, inkludert degenerasjon av retina, leverfibrose og insulinkrevende diabetes.

Årsaken til cerebral jernavleiring i basalgangliene, thalamus, nukleus dentatus og cortex er ukjent. Ved obduksjon er det også funnet jernavleiring i hjertet, skjoldkjertelen, nyrene og milten 14.

Ferritin, hva er det

Kliniske symptomer opptrer fra 30 — 40 års alder og forverres langsomt med årene. Heterozygote bærere kan ha moderate endringer i laboratorieprøvene, uten eller med mild sykdom. Aceruloplasminemi ble beskrevet første gang i Japan i 1987 16. Tilstanden er meget sjelden, med en beregnet prevalens i Japan på én per to millioner innbyggere 15. Prevalensen i andre land er ukjent. Det er beskrevet mer enn 40 ulike mutasjoner 16. Hvilken genmutasjon er som finnes hos vår pasient, er ukjent.

Vi anser likevel diagnosen aceruloplasminemi som sikker, på bakgrunn av ceruloplasmin- og kobbermangel i serum assosiert med endringene i jernstatus, typiske MR-funn i hjernen og det kliniske uttrykket med typiske nevrologiske symptomer, demens og diabetes. Forsiktig årelating fjerner jern fra hepatocyttene, med fall i s-ferritin, men ikke fra hjernen, hvor det eneste alternativet er behandling med jernbindende kelator.

På grunn av lav forekomst av NBIA-sykdommer vet vi imidlertid lite om effekten av kelatorbehandling. Etter vår vurdering er din handling derfor egnet til å påføre pasienter en betydelig belasting. Hovedvilkårene for å gi deg en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd er dermed oppfylt. Statens helsetilsyn skal likevel foreta en skjønnsmessig vurdering av om du skal gis en advarsel.

En slik vurdering skjer med utgangspunkt i formålet med å gi advarsel, som er å reagere på alvorlige overtredelser av helsepersonelloven. Reaksjonen skal bidra til å fremme pasientsikkerhet, kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og til å forhindre fremtidige lovbrudd.

Vi har merket oss at du i din uttalelse av XXXX i stor grad erkjenner mangelfull utredning. Du unnskylder deg ikke, men har refleksjoner rundt at endetarmskreften kunne vært oppdaget tidligere, både av deg og av kirurgisk poliklinikk. Slik sett har du utvist evne til refleksjon og korrigerbarhet. Vi anser imidlertid at svikten, ved at du over en periode på to år overså en fallende blodprosent og unnlot å starte en mer omfattende utredning, er alvorlig.

Vi er dermed kommet til at en advarsel er formålstjenlig for å fremme pasientsikkerhet og kvalitet i helse- og omsorgstjenesten og for å forhindre fremtidige lovbrudd. Statens helsetilsyn har etter en samlet vurdering kommet til at overtredelsen av helsepersonelloven er så alvorlig at du skal gis en advarsel.

https://lndc.us/5698.php

Vedtak Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens § 4. Vi sender informasjon om vedtaket til Inspektionen för vård och omsorg IVO i Sverige, Styrelsen for Patientsikkerhed i Danmark og andre aktuelle instanser arbeidsgiver etc. Klagerett Du har rett til å klage på vedtaket, jf. Klagefristen er tre — 3 — uker fra du mottar dette brevet.

Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

Langsynt pluss eller minus

En benevnelse på hvor mye jern kroppen har å rut te med. Se tabellen S-ferritin på neste side. Om vi samler alle og omtaler alle som en og samme, kan vi si at det er mengden jern som er lagret i lever, milt og beinmarg.

S FERRITIN Relaterte emner

Fakta om jern og idrettsutøvere Av Ernæringsavdelingen Olympiatoppen Jern har betydning for blodets oksygentransport, og god utholdenhet betinger at det er tilstrekkelig med jern både i blodet og lagret i kroppen. Kvinnelige idrettsutøvere er mer utsatt for jernmangel enn menn på grunn av økt tap gjennom menstruasjon. Det er en klar sammenheng mellom energi — og jerninntak i kosten, og kvinner har som regel mindre jerntilførsel enn menn fordi de spiser mindre. Ungdom i vekst har et stort jernbehov, og unge idrettsutøvere kan derfor også være i faresonen. Tegn og symptomer på jernmangel Symptomer på jernmangel er slapphet, trøtthet, svimmelhet, hodepine og nedsatt arbeidskapasitet. Andre symptomer kan være dårlig matlyst, økt tendens til og økt lengde på forkjølelser og infeksjoner og forhøyet hvilepuls. Utøvere som er i tvil om sin jernstatus, bør kontakte lege for å få den undersøkt.

S FERRITIN Kommentarer:
Rapportert den S ferritin
Aasen fra Kirkenes
Siste nytt: min andre innlegg. Jeg trives Schleusensport. Jeg har lyst lese om Norge månedlig.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net