Trondheim Kommune Mingat

  1. Mer om
Trondheim Kommune Mingat

Trondheim Kommune Mingat GeniMinGat bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å fortsette å bruke nettstedet godtar du dette.Mer informasjon HR-portalen - Bluegarden (egenmelding, lønnsslipp, fravær mm.) Intranett · IT Brukerhjelp (selvbetjeningsportalen); Kvaliteket · LIFT · LIFT (OU) · MinGat For å logge deg på Intranett, må vi vite hvilket virksomhetsområde du tilhører. Logg inn med min OU-bruker. Velg denne hvis du er ansatt innen Oppvekst og Contents | Index | Search Kontakt kommunen · Søk etter ansatt · Kontakt Trondheim bydrift · Personvern · Trondheim kommune på Facebook Trondheim

Visma GatGo Visma GatGo er appen som effektiviserer og forenkler kommunikasjonen mellom leder og den enkelte ansatt. For den ansatte vil appen gi rask tilgang til informasjon om egen arbeidstid.

Trondheim kommune at Website Informer

Her kan man sette sin egen tilgjengelighetsstatus og enkelt søke på ledige vakter via mobilen. Den ansatte vil til enhver tid ha oversikt over egne vakter, også hvilken avdeling vakten er på. Gat Digital sykmelding Med Visma Gat Digital Sykmelding forenkler vi prosessen slik at dere får oversikt over sykefraværet i virksomheten.

Er det utarbeidet gode nok rutiner og dokumentasjon i forbindelse med drift av og fortløpende endringer i? Er tatt i bruk på en hensiktsmessig måte av enhetene slik at Trondheim kommune har tatt ut ønsket effektiviseringsgevinst? Hvilke rutiner er etablert for å ivareta en betryggende intern kontroll ved bruk av? Revisjonens vurdering er basert på en internasjonalt rammeverk for intern kontroll.

Problemstillingene er undersøkt gjennom intervju med systemadministrator i, medarbeidere ved Lønnstjenesten og Personaltjenesten og seks enheter som bruker GATturnus. Ytterligere åtte enheter som bruker systemet har svart skriftlig på de samme spørsmålene. For å verifisere hvordan enhetene har tatt i bruk har revisjonen foretatt et utplukk av variable lønnsdata for desember Dette utplukket gir oversikt over hvor mye variabel lønn den enkelte enhet ansvarsområde har kjørt via og hvor mye variabel lønn som er manuelt lagt inn i NLP.

Konklusjoner og anbefalinger Driftsorganisasjon Revisjonen mener at det er ikke er lagt tilstrekkelig vekt på å etablere en driftsorganisering som skal sørge for at det føres tilsyn med driften og utviklingen av systemet. Vi anbefaler å etablere en driftsorganisasjon i kommunen for tilpasset dagens behov. Organiseringen av driften av et slikt system må eksempelvis ta hensyn til vurderinger omkring personellbehov, driftsplanlegging, beredskapsplaner, endringskontroll, prosedyrebeskrivelser og logging.

Drift av Revisjonen har den oppfatning at Trondheim kommune som systemeier ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt sitt ansvar for å dokumentere drift og vedlikehold av systemet.

Revisjonen anbefaler å bedre intern skriftliggjøring av hendelser knyttet til driften og utviklingen av. Endringshåndtering Revisjonen mener at rutiner for endringer som skal gjøres i programvaren for må bedres. Ved endringer og videreutvikling av systemet bør ledelsen sikre kravene fra brukerne mot målsettingen om et velfungerende system. Det må i hvert tilfelle avklares med leverandør hva som krever nye tilpasninger og hva som vil ligge innenfor eksisterende avtale, samt dokumentere dette for senere oppfølging.

I ettertid bør det sikres og dokumenteres at endringene fungerer slik de skal. Det synes som om brukerdokumentasjonen som elektronisk hjelp i programmet oppfattes som vanskelig tilgjengelig for brukerne.

Brukerstøtteordningen har et forbedringspotensiale med hensyn til tilgjengelighet.

Loading

Revisjonen mener at rådmannen må sikre tilstrekkelig og tilgjengelig brukerdokumentasjon. Revisjonen anbefaler at brukerstøtten tilpasses det eksisterende behovet. Revisjonen mener at bruk av interaktiv opplæring vil kunne sikre bedre utnyttelse av. Sårbarhet Revisjonen mener at systemadministrasjonen knyttet til er for sårbar.

For å redusere sårbarheten anbefaler revisjonen at rådmannen sikrer nøkkelkompetanse om og at det gjøres en fortløpende dokumentasjon av de avgjørelser og valg som tas i forbindelse med drift og utvikling av systemet. Bruk av systemet Revisjonen mener det er uheldig at mulighetene som ligger i programvaren til kjøring av variabel lønn ikke utnyttes. Vår oversikt over variabel lønn for desember 2006 viser et stort omfang av variable lønnsutbetalinger som er kjørt utenom.

Revisjonen mener det er kritikkverdig at oppsamlet variabel lønn over flere måneder utbetales i desember, noe som vi vurderer å være i strid med skattebetalingsloven. Revisjonen ser alvorlig på indikasjoner på lovbrudd som har kommet frem gjennom undersøkelsen. Revisjonen anbefaler at vaktboka i skal være oppdatert med nødvendig informasjon og det må tas hensyn til alle indikasjoner på lovbrudd. Utbetaling av variabel lønn må følge reglene i Skattebetalingsloven. Vikarformidling Vår undersøkelse viser at det fortsatt er mange enheter som ennå ikke bruker Vikartjenesten ved innleie av vikarer.

Revisjonen mener det bør klarlegges hvorfor målet med en effektiv og enkel vikarformidling ved hjelp av ikke er oppnådd. Kontrollaktiviteter Revisjonen mener det er behov for like rutiner for i hele kommunen, slik at nødvendig styring og kontroll skal kunne uføres.

Revisjonen anbefaler at rådmannen utarbeider felles rutiner som skriftliggjøres og distribueres til enhetene f. Vi anbefaler at det føres tilsyn med at interne kontrollrutiner for bruk av i Trondheim kommune blir etterlevd. Undersøkelsens innhold og tilnærming 1. Bakgrunnen for gjennomgangen var å kartlegge om systemet ivaretar en sikker og korrekt håndtering av variabel lønn i Trondheim kommune. Systemet genererer økonomiske data for videre behandling i lønnsystemet NLP 1.

Hvordan overføringer mellom systemene og NLP fungerer er beskrevet i vedlegg 1. Ca 220 ansvarsområder er innmeldt som brukere av systemet. I desember 2006 ble det utbetalt 26,4 mill.

Det ble inngått kontrakt mellom Trondheim kommune og GAT-Soft AS for kjøp av systemet i begynnelsen av Leverandøren ble valgt på grunn av at skal være et system med stor grad av fleksibilitet og utviklingsmuligheter.

Innføringen av systemet i Trondheim kommune ble prosjektorganisert ut 2005 med prosjektleder fra Rådmannens fagstab. Det ble valgt ut fire pilotenheter til å teste systemet før utrulling i kommunen. I 2005 ble det etablert en gruppe på 17 superbrukere som ble valgt ut blant personer som utmerket seg på kurs.

Ordningen med superbrukere supportgruppe ble avviklet I slutten av 2004 hadde de fleste soner og sykehjem tatt i bruk systemet.

For å svare på problemstillingen har vi undersøkt fem viktige oppgaver som må være gjennomført for at drift og endringer i er tilstrekkelig ivaretatt. Dette er driftsorganisering, ivaretakelse av den daglige drift, endringshåndtering, opplæring og å sikre nøkkelkompetanse. Vi har sett på og observert hvordan enhetene praktiserer. Vi har også undersøkt hvor mye variabel lønn som kjøres via og utenom systemet. Vi har undersøkt om kontrollrutiner og tilsyn er etablert for å oppnå tilstrekkelig intern kontroll.

Metodisk tilnærming og gjennomføring 2. Intern kontroll defineres i videste forstand som en prosess, iscenesatt og gjennomført av foretakets styrende organer, ledelse og ansatte. Den utformes for å gi rimelig sikkerhet vedrørende måloppnåelse innen følgende områder: Målrettet og effektiv drift Pålitelig intern og ekstern rapportering Overholdelse av gjeldende lover, regler og vedtak Det er fem sentrale komponenter i rammeverket som utgjør grunnlaget for å oppfylle de tre nevnte målsettingene.

Begrepene i rammeverket for intern kontroll er nærmere forklart i vedlegg 2.

Llegara el bitcoin a euros

I følge kommunelovens 23. Revisjonen har også intervjuet medarbeidere ved Lønnstjenesten for å kartlegge hvordan systemet fungerer sammen med lønnssystemet NLP. Personaltjenesten har svart på spørsmål om lov- og avtaleverk som ligger til grunn i systemet. Vi har i tillegg gjennomført strukturerte intervju med seks enheter som bruker. En av enhetene som svarte skriftlig er i ettertid blitt intervjuet med fokus på feil og mangler i forbindelse med kjøring av variabel lønn i systemet.

Gjennom intervjuene har vi først og fremst søkt å få en oversikt over hvordan er tatt i bruk i Trondheim kommune, både når det gjelder utnyttelse av muligheter i systemet, hvilke feil og mangler det eventuelt er i systemet og hvilke kontrollaktiviteter som er etablert.

Utgangspunktet er at de enhetene som har tatt i bruk skal bruke systemet til all kjøring av variabel lønn. For å verifisere hvordan enhetene har tatt i bruk har revisjonen foretatt et utplukk av variable lønnsdata for desember Dette utplukket gir oversikt over hvor mye variabel lønn den enkelte enhet ansvarsområde har kjørt via GATturnus og hvor mye variabel lønn som er manuelt lagt inn i NLP.

Revisjonen har utarbeidet en oversikt som viser hvilke enheter og ansvarsområder som manuelt legger variabel lønn direkte inn i NLP uten å gå veien om. Denne oversikten viser også hvilken type variabel lønn det gjelder fordelt på timelønn, overtid, kvelds- og nattillegg og helligdagstillegg.

Vår undersøkelse gir ikke grunnlag for å uttale oss om at det er utbetalt for mye eller for lite lønn. Dette vil følges opp gjennom den ordinære revisjon. Resultater og vurderinger 3. Driftsorganiseringen bør ha et slikt omfang at den effektivt støtter opp om måloppnåelsen om et velfungerende system for personalplanlegging, vikaradministrasjon og lønnsbehandling.

Her er det viktig at det er etablert gode informasjons- og kommunikasjonslinjer som synliggjør viktige hendelser vedrørende bruk og utnyttelse av systemet. Samtidig skal det være god dialog som muliggjør korrigering av rutinene for å oppnå det ønskede resultatet med å ta i bruk systemet.

Internasjonal standard for god IT-skikk 3 forutsetter at det er etablert rutiner for drift av ITsystemene, som sikrer en fullstendig, rettidig og nøyaktig behandling, samt bidrar til betryggende dataintegritet.

I dette inngår betryggende registrering og overføring av data fra interne og eksterne systemer og at løpende driftsplaner sikrer en forsvarlig kontinuitet og systematisk gjennomføring av driften av. Det bør foreligge dekkende rutiner for hvordan man skal forholde seg når systemet ikke fungerer etter forutsetningene. NereoFierros, david-briongos el corto plazo de Bitcoin tiene un sesgo negativo, con sentimiento bajista.

Mercados; El Bitcoin llegará a 100. Tras el[] Dado que el valor actual de 1 bitcoin sobrepasa los 11. El crecimiento del valor de bitcoin es desde luego asombroso.

Este fin de semana superó los 28. El Bitcoin está la divisa adentro ningún país. El cambio para el Bitcoin fue actualizado el 28 de marzo de 2021 desde coinmarketcap. · En su lugar, el escritor y consultor financiero aseguró que su valor llegará a los 100.

El tweet de Maisie Williams sobre Bitcoin Novogratz pronosticó que el precio de Bitcoin alcanzaría los 65. Lo que es interesante es que el nivel de 60.

Sortland kommune

Información, novedades y última hora sobre Bitcoin Conversión: 1. ÅTVARAR: Kommuneoverlege i Trondheim, Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Trondheim tidligere Nidaros og Trondhjem er en bykommune i Trøndelag. Det er den tredje folkerigeste kommune i Norge med 207. Kommunen blev i 1964 slået sammen med nabokommunerne Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand.

Fra 2020 bliver den tidligere selvstændige kommune Klæbu lagt sammen med Trondheim.. Byens centrum ligger mellem Nidelven og The ceety o Trondheim wis established as a municipality on 1 Januar 1838 see formannskapsdistrikt. Get free, customized ideas to outsmart competitors and take your search marketing results to the next level with Alexa's Site Overview tool.

Trondheimsbilder til fri nedlasting. Trondheim er ein by og administrasjonssenteret i Trondheim kommune i Trøndelag fylke. Byen ligg kring munningen av Nidelva og er den tredje største byen i Noreg med 207 015 inbyggjarar per 1. Byen vart ifølgje sagaforteljingar grunnlagd av Olav Tryggvason i år 997, og var hovudstad i Noreg mellom 997 og 1217. Arkivmaterialet favner både vidt og smalt, som seg hør og bør i en norsk storby. Se her for mer informasjon og påmelding.

Politecnico di Milano. Trondheim kommune, Grunnskole, Elevar, lærarar, skolar, 2019-2020, Alle trinn, Begge kjønn. Finn Trondheims ulike fasiliteter via kart. Trondheim kommunale pensjonskasse TKP ble etablert i 1913, og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet. Trondheim has one of the largest collection of contemporary art in public spaces in Norway, due to a commitment to provide art to public buildings, parks, places and outdoor spaces.

Last ned også: Helse førde mingat

Learn more about events, attractions, public art, leisure activities and recreational areas to enjoy at www. Trondheim har bygget seg opp til å bli et populært reisemål for turister, og har blitt et matmekka med mer enn 300 serveringsbedrifter inkludert tre Michelin-stjernerestauranter. Blant foredragsholderne er Ellen-Birgitte Strømø fra Trondheim kommune. Trondheim kommune fikk tildelt midler til å etablere nye dagaktivitetstilbud, og i april 2013 ble det åpnet et aktivitetstilbud med 5 plasser for hjemmeboende personer med demens.

Kyllinglår

Trondheim kommune; Publisert 11. Trondheim er også kjent som Norges kunnskapshovedstad og er ledende innen innovasjon, i stor grad på grunn av Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Norges største universitet.

Hva gjør du om du nettopp har fått svar på Helse-Norge om positiv koronatest. E-postadresse:post time. Alt i alt har vi over 20. Dette er på grunn av det høye smittetrykket i Trondheim akkurat nå. Trondheim innfører retningslinjer for utleie av elsparkesykler.

Resultat - nasjonale prøver 5.

https://shishlov.info/dafuzecyx.php

Det nye rådhuset i Trondheim ligger i Munkegata 1 og er i dag møtelokale for bystyret, formannskapet og arbeidsplass for kommunens sentraladministrasjon. Alle innbyggere i Trondheim vil i løpet av de kommende ukene og månedene få tilbud om vaksine mot korona. Trondheim kommune city from upper left: outer city with nidelva and sea port, verftsbrua bridge, trondheim central station at brattøra, inner city with nidaros cathedral, old town bridge with lykkens portal, rosenborgbassenget at nedre elvehavn.

We are here to advice on how to find the correct information concerning all social issues and arrange various activities for refugees, especially for women Trondheim, tidligere kalt Nidaros og Trondhjem sørsamisk: Tråante, er en bykommune i Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge etter Oslo og Bergen med 207 595 innbyggere per 1.

Situasjonen er alvorlig, sier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller, til Adresseavisen mandag kveld. Konduktør Malvik 1941 4271493250.

Ressursstyring for store selskap Visma Gat Ressursstyring

Trondheim kommune opplyser at koronasmittede personer har vært innom flere butikker, utesteder og restauranter. Kø på åpningsdagen 4865603350. Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne. Norway's capital of technology, the university town of Trondheim is a tech junkie's paradise and a history nerd's dream.

TRONDHEIM KOMMUNE MINGAT Relaterte emner

Gat Effektiv bemanningsplanlegging og personalstyring med Visma Gat Ressursstyring Visma Gat Ressursstyring er en komplett løsning for bemanningsplanlegging og personalstyring. Løsningen har funksjonaliteten din virksomhet trenger for korrekt håndtering av arbeidstid og lønn. Med denne løsningen kan du skreddersy arbeidsplaner for din virksomhet. Arbeidsplanene sjekkes mot identifiserte behov registrert i bemanningsplaner, lovlighet i forhold til interne regler og eksterne lover, samt regler og økonomi gjennom kostnadssimulering. Ansattportalen MinGat MinGat er ansattportalen som gjør det enkelt for dine medarbeidere å holde seg oppdatert på egen arbeidsplan. Her har den ansatte full oversikt over planlagt arbeidstid, avspasering, ferie og fravær.

Trondheim Kommune Mingat
TRONDHEIM KOMMUNE MINGAT Kommentarer:
Forfatter om Trondheim kommune mingat
Fagerli fra Finnsnes
jeg liker rapporterer norske nyheter feil. Les også min andre nyheter. En av mine hobbyer er Mini Footy.
INTERESSANTE NYHETER
Kontaktskjema
MoTuWeThFrStSu
booked.net